Public procurement in the EU

AuthorErvin Salianji
Pages239-246
Ευροπεαν ϑουρναλ οφ Εχονοµιχσ, Λαω ανδ Σοχιαλ Σχιενχεσ
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Γραζ−Αυστρια
ςολ. 1 Νο. 1
ϑανυαρψ 2017
ΙΣΣΝ 2519−1284
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
239
Αν ιντροδυχτιον το τηε πυβλιχ προχυρεµεντ ιν Γερµανψ, Κοσοϖο ανδ
Μαχεδονια
Ερϖιν Σαλιανϕι
Αβστραχτ
Πυβλιχ προχυρεµεντ ισ α δεϖελοπεδ ελδ ιν τηε χουντριεσ ωηιχη ηαδ βλοοµινγ εχονοµιχ
δεϖελοπµεντ τρενδσ. Ιτ ισ α ϖερψ ιµπορταντ ελδ φορ τηε γοϖερνµεντσ ασ εϖερψ γοϖερνµεντ ισ α
βυψερ οφ γοοδσ, σερϖιχεσ ανδ περφορµανχε οφ ωορκσ. ∆υρινγ τηε λαστ ψεαρσ ιν αλλ τηε χουντριεσ
πυβλιχ προχυρεµεντ οχχυπιεδ αν ιµπορταντ ωειγητ ιν τηε εξπενσεσ οφ πυβλιχ µονεψ. Τηισ τρενδ
οφ δεϖελοπµεντ ισ µορε εµπηασιζεδ εσπεχιαλλψ ιν τηε χουντριεσ ωηιχη ηαδ α τρανσιτιον φροµ
τηε πλαννεδ− το φρεε µαρκετ εχονοµψ. Φορ Εαστερν ανδ Χεντραλ Ευροπε πυβλιχ προχυρεµεντ
ωασ α νεω τερµ φορ τηε λαστ 20 ψεαρσ. Μαιν οβϕεχτιϖε οφ τηισ µανυσχριπτ ισ τηε αναλψσισ οφ πυβλιχ
προχυρεµεντ ιν ΕΥ.
Κεψωορδσ: Πυβλιχ προχυρεµεντ, ΕΥ, Αλβανια.
Ιντροδυχτιον
Πυβλιχ προχυρεµεντ σταρτεδ το δεϖελοπ ιν Ευροπε φροµ τηε βεγιννινγ οφ τηε 19τη χεντυρψ,
ωηιλε τηε βιγγεστ δεϖελοπµεντσ ωερε α ερ Ωορλδ Ωαρ Ι. Φρανχε ηασ α ηιστορψ οφ πυβλιχ
προχυρεµεντ, χοµπλετεδ ωιτη τηε προχεδυρεσ οφ χοντραχτ γραντινγ, ασ ωελλ ασ λεγαλ
ρεϖιεω οφ χοµπλαιντσ. Φορ τηε ρστ τιµε πυβλιχ προχυρεµεντ ιν Φρανχε ωασ σανχτιονεδ
βψ τηε Λαω οφ 17τη Φεβρυαρψ 1800, ωηιχη ηαδ το δο ωιτη πυβλιχ ωορκσ. Λατερ δυρινγ τηε
ενδ οφ 19τη Χεντυρψ ανδ βεγιννινγ οφ 20τη χεντυρψ µανψ λαωσ ωερε αδοπτεδ ωιτη τηε
πυρποσε οφ ρεγυλατιον οφ δι! ερεντ ασπεχτσ οφ πυβλιχ προχυρεµεντ (Φριλερ & Λαγερ, 2009,
19). Εϖεν ιν Σωεδεν τηε πυβλιχ προχυρεµεντ ωασ ρεγυλατεδ σινχε 1800! εϖεν τηουγη
τηε ρστ προϖισιονσ χοϖερεδ τηε προχυρεµεντ οφ γοϖερνµενταλ αυτηοριτιεσ. Ιν 1920 Τηε
Σωεδιση Παρλιαµεντ αππροϖεδ τηε ρστ λαω οφ πυβλιχ προχυρεµεντ ωηιχη ωασ αππλιεδ
ιν µοδι εδ φορµσ, τηρουγη αµενδµεντσ υντιλ 1994 (Συνδστρανδ, 2009). Τηισ λαω ωασ
µανδατορψ φορ τηε γοϖερνµενταλ βοδιεσ, βυτ ιτ ηαδ α λαχκ οφ σανχτιονινγ µεασυρεσ. Ιν
Πολανδ τηε ρστ λαω ον πυβλιχ προχυρεµεντ ωασ αππροϖεδ ον 15τη Φεβρυαρψ 1933 ανδ
ωασ ιν ε! εχτ υντιλ 1939. Ιν τηε περιοδ οφ χοµµυνιστ ρεγιµε ιτ ωασ αππλιεδ τηε σψστεµ
οφ χεντραλιστ πλαννινγ ανδ φροµ τηισ ιτ δεριϖεσ τηατ τηερε ωασ νο νεεδ φορ σπεχιαλ ρυλεσ
φορ συππλψ ωιτη γοοδσ ανδ σερϖιχεσ φροµ τηε στατε ανδ στατε ινστιτυτιονσ. Τηε χηανγε
οφ εχονοµιχ χονδιτιονσ ανδ πασσινγ οφ Πολανδ ιν α σψστεµ ωιτη µαρκετ εχονοµψ λεδ
το τηε χοµπιλατιον οφ α µοδερν λαω ον τηε πυβλιχ προχυρεµεντ ωηιχη εντερεδ ιντο
ε! εχτ ον 1στ ϑανυαρψ 1995 (Λεµκε, 2003).
Τηε ρστ γενεσισ οφ τηε πυβλιχ προχυρεµεντ λεγισλατιον ιν τηε Ευροπεαν Υνιον
ωερε πρεσεντεδ σινχε τηε Τρεατψ οφ Ροµε, ωηιχη φουνδεδ τηε Εχονοµιχ Ευροπεαν
Χοµµυνιτψ ιν Ροµε ον 25τη Μαρχη 1957. Τηε τρεατψ ωασ αν αγρεεµεντ οφ φρεε τραδε
ωηιχη αιµεδ το ρεµοϖε τηε λιµιτσ οφ τραδε βετωεεν µεµβερ στατεσ οφ ΕΕΥ. Ιτσ µαιν
πυρποσε ωασ τηε χρεατιον οφ α µυτυαλ µαρκετ ανδ οφ αν εχονοµιχ ανδ νανχιαλ υνιον
βψ ιµπλεµεντινγ µυτυαλ πολιτιχσ ωηιχη ηαϖε το δο ωιτη φρεε µοϖεµεντ οφ γοοδσ
Πυβλιχ προχυρεµεντ ιν τηε ΕΥ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT