Priporočilo Komisije z dne 20. septembra 2010 o reguliranem dostopu do dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA) (1)

 
FREE EXCERPT

25.9.2010 Uradni list Evropske unije L 251/35

SL

PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 20. septembra 2010

o reguliranem dostopu do dostopovnih omrezij naslednje generacije (NGA)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/572/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE -

ob upostevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe, ob upostevanju Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrezja in storitve (Okvirna direktiva)

( 1

) in zlasti člena 19(1) Direktive, ob upostevanju mnenja Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Odbora za komunikacijo (COCOM), ob upostevanju naslednjega:

(1) Enotni trg elektronskih komunikacijskih storitev v EU in zlasti razvoj visokohitrostnih sirokopasovnih storitev sta ključna za gospodarsko rast in doseganje ciljev, ki so bili določeni s strategijo Evropa 2020. Bistveno vlogo, ki jo ima vzpostavitev telekomunikacijskih in sirokopasovnih povezav z vidika vlaganja, ustvarjanja delovnih mest in gospodarskega okrevanja EU, je se posebej poudaril Evropski svet v sklepih zasedanja marca 2009. Ena od sedmih vodilnih pobud Evrope 2020 je razvoj "Digitalne agende za Evropo", ki je bila predstavljena maja 2010.

(2) Digitalna agenda za Evropo določa cilje za vzpostavitev in sprejetje hitrostnih in visokohitrostnih sirokopasovnih povezav ter predvideva stevilne ukrepe za vzpodbujanje vzpostavitve dostopovnih omrezij naslednje generacije (NGA) na podlagi optičnih vlaken in za podporo znatnih vlaganj, ki bodo potrebna v prihodnjih letih. To priporočilo, ki spada v ta okvir, naj bi spodbudilo učinkovito vlaganje in inovacije v nove in izboljsane infrastrukture, pri čemer ustrezno uposteva tveganja vseh podjetij, ki vlagajo, in potrebo po ohranjanju učinkovite konkurence, ki je z dolgoročnega vidika pomembna gonilna sila vlaganja.

(3) Nacionalni regulativni organi (NRO) na podlagi člena 16(4) Direktive 2002/21/ES razvijajo regulativne ukrepe kot odgovor na izzive, ki so posledica prehoda z bakrenih na optična omrezja. Upostevna trga v zvezi s tem sta trg veleprodajnega dostopa do omrezne infrastrukture (trg 4) in trg veleprodajnega sirokopasovnega dostopa (trg 5). Skladnost regulativnih pristopov, ki jih sprejemajo NRO, je bistvenega pomena za preprečevanje izkrivljanja enotnega trga in ustvarjanje pravne varnosti za vsa podjetja, ki vlagajo. Zato je primerno, da se NRO zagotovijo smernice za preprečevanje neprimernih razlik med regulativnimi pristopi, pri čemer je NRO omogočeno, da pri določanju primernih ukrepov upostevajo nacionalne okolisčine. Ustrezni sklop ukrepov, ki jih uvede NRO, mora odrazati sorazmerno uporabo načela nalozbene lestvice.

(4) To priporočilo se nanasa predvsem na ukrepe, ki se nalo zijo operaterjem, ki so na podlagi postopka analize trga po členu 16 Direktive 2002/21/ES določeni za operaterje s pomembno trzno močjo. Vendar pa lahko, kadar se podvajanje infrastrukture izkaze za gospodarsko neučinkovito ali fizično neizvedljivo, drzave članice podjetjem, ki upravljajo elektronsko komunikacijsko omrezje, nalo zijo obveznost vzajemne souporabe naprav v skladu s členom 12 te direktive, če bi bilo to primerno za odpravo ozkih grl v segmentu gradbeniske infrastrukture in zaključnem segmentu.

(5) Pričakuje se, da se bodo po vzpostavitvi omrezij NGA pogoji povprasevanja in ponudbe na veleprodajni in maloprodajni ravni bistveno spremenili. Zato bo morda potrebno naloziti nove ukrepe in bo potrebna nova kombinacija ukrepov za aktivni in pasivni dostop na trgih 4 in 5.

(6) Regulativna gotovost je ključna za spodbujanje učinkovitih vlaganj pri vseh operaterjih. Pomembno je, da se usklajeni regulativni pristop uporablja v daljsem časovnem obdobju, saj daje investitorjem zaupanje, ki ga potrebujejo pri oblikovanju poslovnih načrtov. Da bi zmanjsali negotovost, povezano z rednimi trznimi pregledi, bi morali NRO čim bolj pojasniti, kako bodo predvidene spremembe trznih razmer vplivale na ukrepe.

( 1 ) UL L 108, 24.4.2002, str. 33.

L 251/36 Uradni list Evropske unije 25.9.2010

SL

(7) Če so nova optična omrezja gradijo na povsem novi lokaciji, bi morali NRO pregledati in po potrebi prilagoditi veljavne regulativne obveznosti, da se zagotovi, da se uporabljajo neodvisno od uporabljene omrezne tehnologije.

(8) Vzpostavitev omrezij NGA bo verjetno bistveno spremenila gospodarske vidike zagotavljanja storitev in konkurenčno stanje.

(9) Pri tem morajo NRO skrbno preučiti nastajajoče konkurenčne pogoje, ki so posledica vzpostavitve omrezij NGA. V skladu s Priporočilom Komisije 2007/879/ES z dne

 1. decembra 2007 o upostevnih trgih proizvodov in storitev v sektorju elektronskih komunikacij, ki so lahko predmet ex ante urejanja v skladu z Direktivo 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrezja in storitve

  ( 1

  ) morajo NRO opredeliti subnacionalne geografske trge, če lahko jasno ugotovijo, da so prisotni bistveno in objektivno različni konkurenčni pogoji, ki so v določenem obdobju stabilni. V primerih, ko ni mogoče zaključiti, da bi različni konkurenčni pogoji upravičili opredelitev subnacionalnih geografskih trgov, bi bilo za NRO kljub temu primerno, da bi se na različne konkurenčne pogoje v različnih območjih znotraj geografsko določenega trga, npr. zaradi prisotnosti več alternativnih infrastruktur ali operaterjev z lastno infrastrukturo, odzvali tako, da bi nalozili različne ukrepe in opredelili proizvode dostopa.

  (10) Prehod z bakrenih na optična omrezja lahko spremeni konkurenčne pogoje na različnih geografskih območjih in zahteva pregled geografskega obsega trgov 4 in 5 ali ukrepov za trga 4 in 5 v primerih, ko so bili taksni trgi ali ukrepi razdeljeni na podlagi konkurence razvezanega dostopa do krajevne zanke (LLU).

  (11) Če je bila na trgu 4 ugotovljena pomembna trzna moč, je treba uvesti ustrezne ukrepe.

  (12) Dostop do gradbeniske infrastrukture je ključen za vzpostavitev vzporednih optičnih omrezij. Zato je pomembno, da imajo NRO potrebne informacije, da lahko ocenijo, ali in kje so na voljo kanali in druge zmogljivosti krajevne zanke, potrebne za vzpostavitev omrezij NGA. NRO morajo uporabiti svoje pristojnosti iz Direktive 2002/21/ES za pridobitev vseh ustreznih informacij o lokaciji, zmogljivosti in razpolozljivosti taksnih zmogljivosti. Alternativni operaterji bi morali imeti v idealnem primeru moznost, da svoja optična omrezja zgradijo istočasno kot operater s pomembno trzno močjo, pri čemer bi si z njim delili stroske gradbeniske infrastrukture.

  (13) Obveznost dodelitve dostopa do gradbeniske infrastrukture bo učinkovita le, če bo operater s pomembno trzno močjo pod enakimi pogoji zagotavljal dostop tako svojim podrejenim enotam kot tretjim strankam, ki bi zelele imeti dostop. NRO morajo nadgraditi izkusnje, pridobljene pri pripravi postopkov in orodij za razvezan dostop do krajevne zanke, za uvedbo potrebnih poslovnih postopkov za oddajanje naročil in operativni dostop do gradbeniskih zmogljivosti. Obveznost, da operater s pomembno trzno močjo objavi ustrezno referenčno ponudbo čim prej potem, ko jo je zahteval iskalec dostopa, je sorazmerna glede na cilj, da se spodbuja učinkovito vlaganje in infrastrukturna konkurenca. V referenčni ponudbi mora opredeliti pogoje in postopke za dostop do gradbeniske infrastrukture, vključno s ceno dostopa.

  (14) Stroskovno naravnane cene zagotavljajo primerno donosnost vlozenega kapitala. Kadar se vlaganja v nepodvojljivo stvarno premozenje, kot je gradbeniska infrastruktura, ne nanasajo samo na vzpostavitev omrezij NGA (in zato nimajo podobne ravni sistematičnega tveganja), se njihov profil tveganja ne bi smel steti za drugačnega od tveganja pri obstoječi infrastrukturi bakrenih omrezij.

  (15) Kjer je to mogoče, bi morali NRO zagotoviti, da so novo zgrajene zmogljivosti operaterja s pomembno trzno močjo zasnovane tako, da več operaterjem omogočajo namestitev lastnih optičnih vodov.

  (16) Pri FTTH (optika do doma) bo podvajanje zaključnega segmenta optične zanke praviloma drago in neučinkovito. Da se zagotovi vzdrzna infrastrukturna konkurenca, je torej potrebno, da operater s pomembno trzno močjo omogoči dostop do zaključnega segmenta infrastrukture optičnega omrezja, ki jo je zgradil. Da se zagotovi učinkovit vstop, je pomembno, da se dostop v omrezje operaterja s pomembno trzno močjo zagotovi na ravni, ki novim trznim udelezencem omogoča doseganje najmanjse učinkovitosti, potrebne za učinkovito in trajnostno konkurenco. Po potrebi bi se lahko za zagotavljanje učinkovitega dostopa zahtevali posebni vmesniki.

  (17) Da se zagotovi učinkovit dostop do zaključnega segmenta, so potrebne obveznosti o preglednosti in nediskriminaciji. Da se iskalci dostopa lahko odlo čijo za vlaganje, mora operater s pomembno trzno močjo, kadar je tako zahtevano, čim prej objaviti ustrezno referenčno ponudbo.

  (18) NRO morajo zagotoviti, da cene dostopa odrazajo stroske, ki jih dejansko krije operater s pomembno trzno močjo, vključno z ustreznim upostevanjem nalo zbenega tveganja.

  ( 1 ) UL L 344, 28.12.2007, str. 65.

  25.9.2010 Uradni list Evropske unije L 251/37

  SL

  (19) Vzpostavitev večzilnih optičnih omrezij je lahko nekoliko drazja od vzpostavitve enozilnih omrezij, vendar vsakemu alternativnemu operaterju omogoča nadzorovanje lastne povezave vse do končnega uporabnika. Taksna omrezja bodo verjetno pospesevala dolgoročno trajnostno konkurenco v skladu s cilji regulativnega okvira EU. Zato je zazeleno, da NRO svoje pristojnosti uporabijo za spodbujanje vzpostavljanja večzilnih optičnih omrezij v zaključnem segmentu, pri čemer upostevajo zlasti povprasevanje in nastale stroske.

  (20) Alternativnim operaterjem, ki so ze vzpostavili lastna omrezja za povezavo do razvezane bakrene zanke operaterja s pomembno trzno močjo, je treba zagotoviti ustrezne proizvode dostopa, da bodo pri omrezjih NGA se naprej konkurenčni. Pri FTTH lahko to vključuje dostop do...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL