Reinsurance as a technique for risk management of insurance companies in Macedonia

AuthorStevcho Mecheski - Slagjana Topuzoska
PositionFaculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia
Pages17-22
17
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Ρεινσυρανχε ασ α τεχηνιθυε φορ ρισκ µαναγεµεντ οφ ινσυρανχε χοµπανιεσ ιν
Μαχεδονια
Στεϖχηο Μεχηεσκι
Φαχυλτψ οφ Τουρισµ ανδ Ηοσπιταλιτψ, Οηριδ, Μαχεδονια
Σλαγϕανα Τοπυζοσκα
Φαχυλτψ οφ Τουρισµ ανδ Ηοσπιταλιτψ, Οηριδ, Μαχεδονια
Αβστραχτ
Ινσυρανχε χοµπανιεσ τακε ρεσπονσιβιλιτψ φορ νοτ βεινγ πρεπαρεδ. Τηειρ ∃ νανχιαλ χαπαβιλιτιεσ
αρε ιν συ∗ χιεντ το µεετ ιτσ οβλιγατιονσ το τηε ινσυρεδ. Το αϖοιδ υνπλεασαντ χονσεθυενχεσ ιν
τηειρ βυσινεσσ, τηεψ αρε φορχεδ το υσε ρεινσυρανχε (το βε ρεινσυρεδ). Σο, ρεινσυρανχε αππεαρινγ
ιν α χερταιν σταγε οφ εχονοµιχ δεϖελοπµεντ οφ σοχιετψ. Σοµετιµεσ, τηε διρεχτ ινσυρερσ δο νοτ
ρεθυιρε ρεινσυρανχε. Τηε νεεδ φορ ρεινσυρανχε οχχυρσ ωηεν διρεχτ ινσυρερσ βεγιν το ασσυµε
µαϕορ ρεσπονσιβιλιτιεσ ρελατεδ το χαταστροπηιχ ρισκσ ανδ λαργε σχαλε οφ ρισκσ ασ α θυαντιτατιϖε
χονχεπτ, ανδ τηατ τηειρ ∃ νανχεσ αρε ινσυ∗ χιεντ.
Τηρουγη ρεινσυρανχε ισ αχχοµπλισηεδ σπατιαλ δισπερσιον οφ ρισκ σο τηατ τηε ρεινσυρερ φυρτηερ
συππλιεδ το οτηερ ρεινσυρερσ ρισκ υνδερωρι# εν βψ τηε ινσυρερ ιν τηε χουντρψ ανδ αβροαδ. Τηυσ,
τοδαψ ρεινσυρανχε χροσσεσ στατε βορδερσ ανδ βεχοµε ιντερνατιοναλ εχονοµιχ ανδ νανχιαλ αχτιϖιτψ.
Τηε προχεσσ οφ γλοβαλιζατιον οφ τηε ωορλδ εχονοµψ τηρουγη τηε τακεοϖερ ανδ ιντεγρατιον
οφ λαργε χοµπανιεσ ιν τηε βανκινγ ανδ ινσυρανχε, ανδ αχηιεϖεδ α ηιγη λεϖελ οφ σοχιαλ ανδ
ινδιϖιδυαλ ωεαλτη, γρεατλψ ιν∀ υενχε τηε δεϖελοπµεντ οφ ρεινσυρανχε.
Ιν τηατ σενσε, ιν Μαχεδονια ρεινσυρανχε ισ ονε οφ τηε µοστ ιµπορταντ τεχηνιθυεσ φορ ρισκ
µαναγεµεντ οφ ινσυρανχε χοµπανιεσ, ωηιχη ιν τηισ παπερ ισ σηοων βψ τηε σηαρε οφ ρεινσυρανχε
ιν τοταλ γροσσ ωρι# εν πρεµιυµ ανδ τηε τοταλ γροσσ παιδ χλαιµσ.
Κεψωορδσ: ινσυρανχε χοµπανιεσ, ρεινσυρανχε, ρετεντιον, πρεµιυµ, χλαιµσ.
Ιντροδυχτιον
Φροµ τηε ϖερψ εξιστενχε οφ τηε ηυµαν βεινγ τηερε αρε νυµερουσ ρισκσ. Τηε µαν+σ
λιφε, ηισ προπερτψ ανδ αλλ υνδερτακεν αχτιϖιτιεσ τηρεατεν µανψ νυµερουσ ρισκσ το
ωηιχη µαν γραππλινγ ωιτη ηοω το ηανδλε τηεµ. Ωιτη τηε αδϖανχεσ ιν τεχηνολογψ
ανδ αδϖανχεµεντ οφ τηε ηυµαν ωορλδ ωιτη τηε ιντροδυχτιον οφ µορε σοπηιστιχατεδ
ωαψσ οφ λιϖινγ ανδ ωορκινγ αρε βορν ανδ νεω ρισκσ τηατ νεεδ το βε δεαλ. Τηε ηυµαν
υσεδ δι! ερεντ µετηοδσ οφ δεαλινγ ωιτη ρισκσ. Τοδαψ+σ µοστ ωιδελψ υσεδ µετηοδ φορ
δεαλινγ ωιτη µαϕορ χαταστροπηιχ ρισκσ ισ ινσυρανχε. Ινσυρανχε ισ α µετηοδ τηρουγη
ωηιχη τηε ρισκ οφ περσον/προπερτψ χοµπρισινγ τηε ρισκ ισ τρανσφερρεδ το τηε ινσυρανχε
χοµπανψ. Ινσυρανχε ισ αν ινδυστρψ φορ χοµπενσατιον οφ δαµαγε τηατ οχχυρσ οφ νατυραλ
δισαστερσ ορ οτηερ εµεργενχιεσ, αλσο ωιτη αχχιδενταλ χασεσ, τηατ εξποσεδ τηε σοχιετψ
ορ ινδιϖιδυαλ. Τηε ρολε οφ ινσυρανχε ισ ιµπορταντ φορ τηε εχονοµψ ασ α ωηολε ανδ φορ
ινδιϖιδυαλ χοµπανιεσ (ϑοϖανοσκι Τ., 2005).
Ινσυρανχε ισ τρανσφερ οφ ρισκ φροµ τηε ινσυρεδ (τηε περσον ωηο βεαρσ τηε ρισκ ον ηιµσελφ
ορ ηισ προπερτψ) το τηε ινσυρερ (ινσυρανχε χοµπανψ). Ινσυρεδ φορ τηε αχτυαλ τρανσφερ οφ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT