Rëndësia e burimeve njerëzore në performancën e bizneseve

AuthorLiridon Alidemaj
Pages308-314
308
Vol. 2 No. 3
January, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Rëndësia e burimeve njerëzore në performancën e bizneseve
MSc. Liridon Alidemaj
Abstrakt
Menaxhimi i burimeve njerëzore luan rol kyç në funksionimin e një organizate (biznesi).Po
ashtu, shërben si një urë lidhëse ndërmjet menaxhmentit dhe punonjësve të një kompanie.
Asetet kryesore të një organizate janë burimet njerëzore dhe s dat më të mëdha me të cilat
ballafaqohen menaxherët e sotëm kanë të bëjnë me mënyrën se si të menaxhojnë me njerëz.
Menaxhimi i BNJ-ve është një dukuri mjaW komplekse sepse në shek XXI me zhvillimin e
shpejtë të teknologjisë informative, sjelljet e punonjësve kanë ndryshuar dukshëm dhe
menaxhimi ndaj tyre po bëhet gjithnjë e më i vështirë.
Sot, që të kesh aW ësi të mira menaxhuese me resurse njerëzore, duhet të jeshë shumë
dimensional dhe t’i përshtatesh ndryshimeve të shumta që v̀ në nga mjedisi i jashtëm dhe I
brendshëm i organizatës si dhe duhet të jesh në gjendje t’i identi kosh faktorët personal dhe
organizativ që ndikojnë në rezultatet e një punonjësi.Ajo çka i dallon bizneset e suksesshme
nga ato më pak të suksesshme është për faktin se sa arr̀ në t’i motivojnë punonjësit e tyre. Një
punonjës nuk e motivon vetëm paga, por edhe faktorë tëtjerë si, ambineti i punës dhe njerëzit
me të cilët punon.
Kohëve të fundit, disa biznese të suksesshme u kushtojnë rëndësi të madhe sektorit të burimeve
njerëzore dhe investojnë vazhdimisht në këtë sektor në mënyrë që performanca e punëtorëve
të tyre të jetësa më e kënaqshme. Këtë e bëjnë duke ofruar edhe trajnime të ndryshme për sta n
në bashkëpunim me qendra të ndryshme të trajnimeve, qoW ë vendore apo ndërkombëtare.
Përkushtimi i biznesve kosovare ndaj sektorit të burimeve njerëzore nuk është në nivel aq
të kënaqshëm kur dihet që te disa nga këto biznese nuk ekziston fare një departament i tillë
duke e konsideruar si jo aq të rëndësishëm e në fakt është department kyç në zhvillimin e një
organizate.Një meanxhim e kas i burimeve njerëzore në një organizatë arrihet nëpërmejet
një plani kimi të mirë, pastaj nëpërmjet rekrutimit, seleksionimit, zhvillimit të trajnimeve,
vlerësimit të performancës, bene teve dhe kompenzimeve.
Fjatët kyçe: organizata, menaxhim, punonjës, rekrutim, performancë.
Hyrje
Njerëzit janë qenie sociale.Ne rrallherë jetojmë dhe punojmë në mënyrë të izoluar.Me
vetëd̀ e apo pa vetëd̀ e, ne gjithmonë jemi në bashkëveprim me njerëzit e tjerë dhe
vazhdimisht plani kojmë, zhvillojmë, menaxhojmë dhe i ndërpresim raportet tona
me të tjerët.
Këto raporte varen nga veprimet tona si dhe nga aW ësitë tona për të menaxhuar ve-
primet.Që nga mosha e hershme ne kemi tuar njohuri dhe përvojë për t’i kupuar
njerëzit e tjerë si dhe mënyrën se si sillen ata në situata të caktuara.
SidoqoW ë, të menaxhosh me njerëzit është ndoshta gjëja më e vështirë që ne do të
hasim në jetë.
Ky kompleksitet ndikon do ditë në punën tonë. Shkencarët pajtohen se gjenet e
njerëzve dhe mjedisi i tyre ndikon në kapacitetin intelektual dhe në tendencat e tyre
duke i gjeneruar veprimet e njerëzve dhe përcaktojnë sjelljet e tyre. Njerëzit i bëjnë

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT