Resurset minerale të pjesës jugore të maleve të Sharrit në territorin e Kosovës

AuthorGazmend Bërbatovci
PositionUniversiteti i Prishtinës
Pages492-499
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 1 No. 3
January 2016
492
Resurset minerale të pjesës jugore të maleve të Sharrit në territorin e
Kosovës
Mr. Gazmend Bërbatovci
Universiteti i Prishtinës
Abstrakt
Ky punim kërkimor-shkencor u realizua me qëllim studimin, analizimin dhe vlerësimin
e resurseve minerale të pjesës jugore të maleve të Sharrit në territorin e Kosovës si dhe
trajtimi i rëndësisë së tyre strategjike, ekonomike, ambientale, turistike si dhe mundësive
të shfrytëzimit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të tyre.
Duke u mbështetur në literaturën ekzistuese, shfrytëzimin e të dhënave statistikore të
dikurshme dhe sot, hulumtimet në terren, është bërë një analizë e mirëfilltë e kësaj
problematike duke u përqendruar në gjendjen aktuale dhe perspektivën e tyre në të
ardhmen. Qëllimi i këtij hulumtimi, krahas trajtimit teorik është edhe vlerësimi i resurseve
minerale të pjesës jugore të maleve të Sharrit në territorin e Kosovës në aspektin e
shfrytëzimit të qëndrueshëm dhe menaxhimit të mirëfilltë.
Fjale kyçe: Resurs mineral, ambient, turistik, menaxhim i qëndrueshëm.
Hyrje
Perspektiva dhe zhvillimi i gjithë mbarshëm në botë varet në masë të madhe nga
llojet, sasia dhe larmia e resurseve natyrore. Pjesa jugore e maleve të Sharrit në
Kosovë është mjaft e pasur me resurse natyrore dhe përfshinë një sipërfaqe prej
433,7 km2, apo rreth 4% të sipërfaqes së Kosovës dhe 10% të sipërfaqes së fushëgropës
së Dukagjinit. Kufizohet me Maqedoninë në jug dhe juglindje, pjesët perëndimore
dhe jugperëndimore shtrihen në kufi me Shqipërinë. Në veri zbret me pjerrtësi të
madhe në gropenë e Opojës, të Sreckës, dhe të Siriniqit), pastaj nëpërmjet maleve:
Koritnik (2.395 m), Oshlak (2.212 m), Jezerc (2.090 m ), dhe të maleve të Nerodimes
(1.721 m), zbret dhe përfundon në fushëgropën e Dukagjinit dhe të Kosovës.
Karakteristikat fiziko-gjeografike
Sharri, si tërësi unike gjeografike, paraqet një kompleks të ndërlikuar gjeotektonik,
morfologjik, pedologjik, hidrografik, klimatologjik, biogjeografik etj. Të gjitha këto
veçori janë mjaft të rëndësishme në aspektin e kërkimit shkencor.
Pjesa jugore e maleve të Sharrit në terRitorrin e Kosovës shtrihet në pjesën jugore
dhe jugperëndimore të Kosovës. Ky territor shtrihet në gjërësinë gjeografike veriore
prej 41Ú 52‘ 30" - 42Ú 09‘ 03" dhe në gjatësinë gjeografike lindore prej 20Ú 35‘ 39" -
20Ú 48‘ 26", Pjesa jugore e maleve të Sharrit në territorin e Kosovës, duke iu referuar
karakteristikave natyrore që i posedon, paraqet një tërësi të diferencuar gjeografike
të Kosovës.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT