Rintegrimi i fëmijve të emigranteve shqiptarë në arsimin tonë

AuthorSilvana Ago
PositionUniversiteti Europian i Tiranës
Pages653-659
ISSN 2410-759X Balkan Journal of Interdisciplinary Research Special Issue No 1
Acces online at www.iipccl.org IIPCCL Publishing, Tirana-Albania June 2015
653
Rintegrimi i fëmijve të emigranteve shqiptarë në arsimin tonë
Doktorant Silvana Ago Pedagoge
Universiteti Europian i Tiranës
Abstract
Vitet e fundit krahas ndryshime politike dhe ekonomike në shqipëri u vu re nje rihyre e emigrantve
shqiptarve në atdhe. Kriza ekonomike politike ne vendet e europës kryesisht Greqi dhe Itali bëri
qe një pjesë e mire e emigrantve shipëtarë të vendosinin rikthimin e tyre të përhershëm. Për tu
ndalur tek ky fenomen sa ekonomik aq edhe social jam munduar të krijojë një pasqyrë të re atë
të rintegrimit të fëmijve të emigranteve shqiptare në atdheun e origjinës. Në këndveshtrimin
sociologjik ky rikthim përbën edhe një problem atë të adoptimit të kulturës së re fëmijë të cilët
pjesa më e madhe e tyre lindur në Gerqi dhe Itali shkolluar me nje kulturë komplet perendimore,
atyre ju duhet të riintegrohen në atdheun e tyre me një gjuhë fare të huaj dhe gati të panjohur.
Adaptimi i këtyre vlerave të reja për këta të rinj që tashmë janë në moshën e adolëshëncës rreth
17-18 vjecare zgjedhin të shkollohen në Shqipëri në universitete anglishtfolse apo universitet
private ku atyre ju krijohet mundësia të rintegrohen më mirë sesa ne gjuhën amtare. Zgjedhja
e prindërve emigrant tashmë ne vendin e tyre, i detyron ata për shkak të vështirsisë të gjuhës të
zgjedhin më tepër një universitet jopubike dhe kryesisht universitete të cilat ju mundësiohet të
zhvillojnë studimet e tyre në gjuhën angleze sesa universitet pubilike ku mungesa e gjuhës angleze
është gati e paduksme.
Studimit bëhet ne analogji me kushtet që krijohen në universitet publike dhe ato jopubike dhe
gadishmerinë që kanë këto institucione për ti ndihmuar. Ky kontigjent i rikthyer do të përballet
edhe me nje vështirësi tjetër akoma më të madhe që është adaptimi dhe përshtatja jo vetëm ne
përditshmëri por dhe në edukim .Duke dashur të trajtoj një mbeshtetje të rintegritetit të fëmijve të
emigrantve që jane gati me teper se ¾ e popullsisë së përgjithshme ky studim kërkon të gjejë n
zgjidhje të këtij problem akoma prezent.
Fjalwt Kyçe: Rintegrim, kulturë, adoptim, emigrim, trazicion.
Hyrje!
Duke patur parsysh emigracioni si një fenomen zhvendosje nga një vend tek një vend
tjetër kerkojmë të kuptojmë se çfarë përmban ne vetvete ai si dhe cilët do te jenë zhvillimet
që ai do të dominojnë?. Në kendveshtrimin socilologjik janë dhënë disa parashtrime të
ndryshmë në lidhje më atë që ne duhet të quajmë migrim. Migrimi sipas shumë studjuesve
eshtë levizja e një grupi të madh njerzve nga një vënd tek një vënd tjetër për arsye pune
profesjonale ekonomike e politike, kulturore e cila presupozon ndryshimin e vendbanimit.
Kur njerzit vendosin të largohen nga një vend tek një vend tjetër quhet emigrim.(Luigi
Perrone &Kosta Bajraba 2011,112). Jo pa qëllim autorët e sipër përmendur duan të na
japin nje shpjegim sa epistemologjik aq edhe fenomenal ne lidhje me procesin e emigrimit
në momentin kur një grup zhvendoset nga një banim drejt nje banimi tjetër ai pa dyshim
pëson një lloj transformimi sa kulturor ekonomik edhe politik.
Kryesisht trajtimi i punimit nuk merret vetem me procesin e emigrimit më shumë sesa

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT