Rritja ekonomike mbështetur mbi burimet e gjelbra (Green Growth) si një mundësi për rritje ekonomike të qëndrueshme dhe afatgjatë

AuthorGledian Llatja
PositionInstituti për Studime Europiane
Pages235-241
235
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Ρριτϕα εκονοµικε µβσητετυρ µβι βυριµετ ε γϕελβρα (Γρεεν Γροωτη) σι νϕ
µυνδσι πρ ρριτϕε εκονοµικε τ θνδρυεσηµε δηε αφατγϕατ
Πη∆ (Χ.) Γλεδιαν Λλατϕα
Ινστιτυτι πρ Στυδιµε Ευροπιανε
Ηψρϕε
Ν ρρϕεδηοϕν ε µενϕηερσηµε τ 1992 τ Σαµιτιτ Βοτρορ (ΥΝ φορ Ρεσολυτιον Χονφερενχε) υ
τηα σε νϕερζιτ σηκυαν νε Ριο δε ϑανεριο µε πριτσηµρι τ υλτα δηε ρεαλισητ κσητυ νδοδηι.
Νγα νϕ πρσητψπϕετ, σι ρεζυλτατ ι πρ∃ τιµεϖε τ δσηµυαρα τ µβλεδηϕεϖε γλοβαλε, αρριτϕετ ε τ
χιλαϖε ισηιν τ παπρ∃ λλσηµε θο%  εδηε ν λετρα, σψγϕερον σε γϕψκιµε τ τιλλα κονσιδεροηεν τ
ασηπρα (ϑενκινσ > Σιµµσ, 2012). Ρανγυ ι κονϖενταϖε δηε µαρρϖεσηϕεϖε σητ ιµπρεσιονυεσ,
πορ κυπτοηετ σε µυνγεσα ε ιµπλεµεντιµιτ τ στρατεγϕιϖε θ ατο δρα% οϕν σητ σητϕε τϕετρ.
Νδοσητα γαβιµι µ ι µαδη ισητε συποζιµι σε προγρεσι µ ι ρνδσισηµ ν ζηϖιλλιµιν ε
σηοθρισ νϕερζορε δηε κονσερϖιµι µϕεδισορ µυνδ τ ισηιν αρριτϕε ε νϕ σιστεµι εκονοµικ ι
χιλι νυκ υ προϕεκτυα ν µνψρν µ τ µιρ τ µυνδσηµε. Ε κεθϕα εκστρεµε ε αρδηυρ νγα κψ
σηκακ τρεγον σε κψ σιστεµ τηελλοι πολαριζιµιν ε σηοθρισ, πρσηπεϕτοι πρδοριµιν ε βυριµεϖε
τ παρινοϖυεσηµε (Σιµµσ, ϑοηνσον > Χηοωλα, 2010) δηε ε οι νϕερζιµιν ρρεζικσηµρισητ
σηυµ αφρ πικσ σ µοσκτηιµιτ πασ νγα κορροζιονι ι ϖετ ι σιστεµεϖε ν νδιηµ τ ϕετεσσ σ
στανδαρτιζυαρ σι δηε τ πατυριτ ε νϕ κλιµε τ φαϖορσηµε πρ χιϖιλιζιµιν ε σηοθρισ (Μιλανοϖιχ,
2007).
Ν βοτ σοτ νυµεροηεν ρρετη 1 βιλιον νϕερζ µβι πεση δηε πο καθ ϕαν εδηε πϕεσα ε ποπυλλσισ
σ κεθ υσηθψερ. Τρεγτια υσηθιµορε γλοβαλε πο ηυµβετ σταβιλιτετ δηε ζηϖιλλιµ σι πασοϕ ε
σπεκυλλιµιτ τ προδυκτεϖε τ τρεγϕεϖε ∃ νανχιαρε. Εκζιστον κονκυρρενχ µιδισ τοκσ σ
πρδορυρ πρ τ προδηυαρ µαλλρα κονσυµι πρ νϕερζιµιν δηε τοκσ σ πρδορυρ πρ στοκ βιο−
καρβυραντι πρ τ φυθιζυαρ µακινατ ε τ πασυρϖε. Λανδ Γραββινγ πο φυθιζοηετ µεσ ϖενδεϖε
δηε κοµπανιϖε θ καν βυριµε τ µϕα% υεσηµε ∃ νανχιαρε πρ τ πρβαλλυαρ κοστοτ ε τοκσ
πϕελλορε τ ϖενδεϖε τ τϕερα, γϕιτηµον πρ τ πρµβυσηυρ νεϖοϕατ ε ϖετα (Λαψζαρδ, Μαψραζ >
Νιχκελλ, 2007).
Ν τ νϕϕτν κοη, σηεµβυλλι ι µοδελιτ περνδιµορ ι νϕ διετε τ ρνδ σητ νδρτιµι ι νϕ
σιστεµι γλοβαλ υσηθιµορ ι χιλι µ τεπρ σητ δυκε νδοτυρ ν τερµατ ε νδρψσηιµεϖε κλιµατερικε.
Νατψρα κα σηυµ πρ τ να µσυαρ. Μβι τ γϕιτηα αϕο να µσον σιστεµετ δηε χικλετ κυ αλτερνιµι
ι νϕ κοµπονεντι τ σιστεµιτ, σαδο ι ϖογλ θο%  αι, µυνδ τ κετ νδικιµ τ γϕερ βρενδα δηε
πρτεϕ νϕ χικλι τ δηεν (Γρεεν∃ ελδ, 2012). Σηοθρια νϕερζορε, πλανετι δηε εκονοµια ϕαν
σιστεµε τ λιδηυρα ν µνψρ τ νδρλικυαρ µεσ τψρε.
Τεοριτ εκονοµικε να τρεγοϕν σε κυρ διχκα σητ ε ϖλεφσηµε δηε σιδοµοσ ε λιρ (πα κοστο),
πρδοριµι ι σαϕ πριρετ δρεϕτ ιν∃ νιτιτ. Κϕο σηπϕεγον σε πρσε πεµτ, βιοδιϖερσιτετι, υϕρατ ε π& σηµ
δηε ηαπσιρα ατµοσφερικε ε καρβονιτ πο πρδορεν σι τ µοσ εκζιστοντε ε αρδηµϕα. Ν αναλογϕι,
ϖλεν συποζιµι σε κυρ διχκα σητ ε σητρενϕτ γϕιτηασητυ δο τ γϕενδετ νϕ ζϖενδσυεσ ι αφρτ.
Τεοριτ εκονοµικε µ πασ, ε τρανσφορµοϕν κονχεπτιν ε ζϖενδσιµιτ τ βυριµεϖε δυκε ε
νγριτυρ ατ ν νιϖελ µακρο δηε µενδοηεν πρ σηκµβιµε τ µυνδσηµε µιδισ εκονοµισ
δηε µϕεδισιτ νατψρορ, λιδηϕα µεσ τ χιλαϖε σητ ν ραπορτ τ ζηδρεϕτ (Γρεεν∃ ελδ, 2012). Λεξιµι,
κυπτιµι δηε πρκτηιµι ι εκονοµισ τραδιχιοναλε βοτρορε σητ δοµινυεσ ν σηυµ φορµα
θεϖερισϕεϕε ν βοτ νν συποζιµετ ε βυριµεϖε τ παφυνδµε, ζϖενδσυεσϖε τ πραφρτ δηε
σηκµβιµιτ µϕεδισ−εκονοµι. Νσε κψ σητ κνδϖσητριµ ι ϖϕετρυαρ δηε σε σοτ τεοριτ πριρεν
δρεϕτ τεκνολογϕισ, κϕο ε φυνδιτ σητ σηυµ λαργ. Ατεηερ, µβετετ τ τηεµι σε µιρθενια ϕον
ϖαρετ νγα βοτα νατψρορε δηε προχεσετ ε σαϕ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT