Rrojme për të kujtuar

AuthorAlbana Ndoja
PositionMesuese Historie në gjimnazin 'Kolë Idromeno ' Shkodër
Pages50-56
50
Vol. 4 No.3
January, 2019
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Rrojme për të kujtuar
Albana Ndoja
Mesuese Historie në gjimnazin “Kolë Idromeno ” Shkodër
Abstrakt
Të gdhendësh në kujtesën njerëzore fakte dhe ngjarje të cilat kanë ndikuar në jetët e
shumë njerëzve që u enden me vite me rrallë drejt shpresës së mohuar dhe persekuti-
meve çnjerezore jo vetëm që na jep mundesinë për të kujtuar ata të cilet u vranë gjatë
Holokaustit por gjithashtu na bën përgjegjës për tu përballur me urrejtjen, paranda-
luar genocidin dhe promovuar vlerat njerezore .
Kodi i besës, kanuni , të drejta kanunore apo cfarë do etiketimi tjetër bënë diferencën
midis vlerave të një populli me zemër të madhe që çuditi botën për humanizmin dhe
solidaritetin që i karakterizonte përballe indiferentizmit dhe egërsisë naziste duke i
rrëfyer botës mbarë se përtej dhunës dhe terrorit të errët antisemitik hebre kishte dhe
dritë shprese . Holokausti solli jo vetëm pasoja politike e njerëzore por vuri në dukje
humanizmin e një populli të vogel përbri brigjeve të Adriatikut i cili me të drejtë sot
rreshtohet në krah të atyre që kontribuan në shpëtimin e jetës së shumë hebrenjve .
Fjale Kyce: Hebrenj, “The righteous amoung the others” (Të drejtë nder të tjeret),
antisemitizem.
Hyrje
Të gdhendësh në kujtesën njerëzore fakte dhe ngjarje të cilat kanë ndikuar në jetët e
shumë njerëzve që u endën me vite me rrallë drejt shpresës së mohuar dhe persekuti-
meve ç’njerëzore jo vetëm që na jep mundësinë për të kujtuar ata të cilët u vranë gjatë
Holokaustit por gjithashtu na bën përgjegjës për tu përballur me urrejtjen, paranda-
luar genocidin dhe promovuar vlerat njerezore .
Kodi i besës, kanuni , të drejta kanunore apo cfarë do etiketimi tjetër bënë diferencen
midis vlerave të një populli me zemër të madhe që çuditi botën për humanizmin dhe
solidaritetin që i karakterizonte përballë indiferentizmit dhe egërsisë naziste duke i
rrefyer botës mbarë se përtej dhunës dhe terrorit të errët antisemitik hebre kishte dhe
dritë shprese . Holokausti solli jo vetëm pasoja politike e njerëzore por vuri në dukje
humanizmin e një populli të vogël përbri brigjeve të Adriatikut i cili me të drejtë sot
rreshtohet në krah të atyre që kontribuan në shpëtimin e jetës së shumë hebrenjve.
Lind pyetja …. A ishte Shqipëria një vend i panjohur për hebrenjtë ?
Faktet historike asin për lëvizje të hebrenjve në momente e faza të ndryshme kohore.
Shqipëria shumë me herët kishte ndjerë prezencën e hebrenjve . Zbulimet në breg-
detin jugor të Shqipërisë dëshmojnë për gjurmë hebrenje qysh në vitin 70 të eres së
re 11
Në shekullin XV – XVI sidomos në vitin 1492 një vale e re lëvizjesh të hebrenjve dhe
persekutimeve ndaj tyre kishin lluar në Spanjë,të cilët u njohën si hebrenjtë safar-
> Fjalor encikloedik shqiptarv II , Tiranë 2009.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT