Samenvatting van het besluit van de Commissie van 10 september 2014 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de interne markt en de werking van de EER-overeenkomst (Zaak M.7061 — Huntsman Corporation/Aandelenbelangen van Rockwood Holdings) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 6319) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

 
GRATIS UITTREKSEL

25.2.2015    NL Publicatieblad van de Europese Unie C 67/7

Op 10 september 2014 heeft de Commissie een besluit vastgesteld in een concentratiezaak op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen  (1) , en met name artikel 8, lid 2, van die verordening. Een niet-vertrouwelijke versie van de volledige tekst van het besluit is in de authentieke taal van de zaak te vinden op de website van directoraat-generaal Concurrentie op het volgende adres: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_nl.html

(1) Huntsman is een Amerikaanse onderneming die een breed gamma van speciale en intermediaire chemicaliën produceert. De onderneming is op vijf terreinen actief: i) polyurethaan, d.w.z. de productie van de grondstoffen voor polyurethaan, thermoplastisch polyurethaan en intermediaire chemische producten; ii) prestatieproducten, d.w.z. de vervaardiging van uiteenlopende producten zoals aminen, oppervlakteactieve stoffen, carbonaten, ethyleenglycol, lineair alkyl benzeen en maleïnezuuranhydride evenals intern gebruikte chemische producten zoals ethyleenoxide; iii) pigmenten voor de productie van titaandioxide; iv) geavanceerde materialen, d.w.z. de productie van epoxyhars en aanverwante chemicaliën alsook formulesystemen die zowel op epoxyhoudende als niet-epoxyhoudende stoffen gebaseerd zijn, en v) textieleffecten, d.w.z. de vervaardiging van textielverven en textielchemicaliën.

(2) Rockwood is een in de VS gevestigde wereldwijde ontwikkelaar, producent en leverancier van speciale chemicalieën en geavanceerde materialen voor industriële en commerciële doeleinden. Vanaf 2012 hield de onderneming zich vooral bezig met de productie van lithium en chemicaliën voor oppervlaktebehandeling, titaandioxide-pigmenten, ijzeroxide-pigmenten, chemische producten voor de behandeling van hout en additieven op basis van klei.

(3) Op 29 januari 2014 heeft de Commissie een formele aanmelding ontvangen op grond van artikel 4 van de concentratieverordening waarin werd meegedeeld dat Huntsman International LLC, een volledige dochteronderneming van Huntsman Corporation (hierna „Huntsman” of „de aanmeldende partij” genoemd, VS) een aantal activiteiten verwerft van Rockwood Specialties Group, Inc. („Rockwood”, VS), te weten: — Rockwood’s activiteiten op het gebied van titaandioxide-pigmenten en functionele additieven, die samen opereren onder de naam Sachtleben;

— Rockwood’s activiteiten op het gebied van kleurpigmenten, chemicaliën voor houtbehandeling en houtbescherming in Noord-Amerika, en haar waterbehandelingsactiviteiten, en

— Gomet, een gespecialiseerde leverancier van auto-onderdelen voor de aftermarket van de autosector.

(4) Huntsman en Rockwood worden hierna samen de „partijen” genoemd.

(5) Naar aanleiding van de resultaten van het fase-I-marktonderzoek had de Commissie ernstige twijfels over de verenigbaarheid van de transactie met de interne markt voor wat betreft de EER-markten voor titaandioxide voor a) drukinkt-toepassingen; b) toepassingen op het gebied van cosmetica, farmaceutische producten en voeding, en c) vezeltoepassingen. Op 5 maart 2014 stelde de Commissie een besluit vast tot inleiding van de procedure van artikel 6, lid 1, onder c), van de concentratieverordening (hierna het „inleidingsbesluit” genoemd) en begon zij een fase-II-marktonderzoek.

(6) De resultaten van dit onderzoek bevestigden de mededingingsbezwaren die in het inleidingsbesluit naar voren waren gebracht, en wel met betrekking tot een markt, de EER-markt voor titaandioxide voor drukinkt-toepassingen. Op 8 juli 2014 zond de Commissie een mededeling van punten van bezwaar aan de aanmeldende partij toe, waarin zij uiting gaf aan haar bezwaren in verband met de eenzijdige effecten die waarschijnlijk op de EER-markt voor titaandioxide voor drukinkt-toepassingen zouden ontstaan.

(7) Op 18 juli 2014 diende de aanmeldende partij een voorstel met verbintenissen in overeenkomstig artikel 8, lid 2, van de concentratieverordening. Op 23 juli 2014 diende zij een verbeterd voorstel in. Op 18 en 28 juli 2014 voerde de Commissie twee marktonderzoeken uit met betrekking tot deze verbintenissen.

(8) Op 28 augustus 2014 onderschreef het Adviescomité, dat uit vertegenwoordigers van de nationale mededingingsautoriteiten bestaat, de beoordeling van de zaak door de Commissie en de conclusie dat de op 28 juli 2014 ingediende verbintenissen geschikt en toereikend waren om de significante belemmering van daadwerkelijke mededinging op de EER-markt voor titaandioxide voor drukinkt-toepassingen weg te nemen, en dat de aangemelde transactie verenigbaar moest worden verklaard met de interne markt en de werking van de EER-overeenkomst op grond van artikel 2, lid 2, en artikel 8, lid 2, van de concentratieverordening en artikel 57 van de EER-overeenkomst.

(9) Op 10 september 2014 stelde de Commissie een goedkeuringsbesluit vast overeenkomstig artikel 8, lid 2, van de concentratieverordening.

(10) Titaandioxide (TiO2) is een anorganische chemische stof die vooral gebruikt wordt om allerlei industriële en consumentengoederen dekkender, helderder en witter te maken. Het wordt met name gebruikt in verf en coatings (61 %), kunststof (25 %), papier (8 %), gewoonlijk „massatoepassingen” genoemd, evenals in een groot aantal zogenaamde „speciale toepassingen” zoals drukinkt (3,5 %), vezels, en cosmetica, farmaceutische producten en voeding (tezamen 2,5 %).

(11) Voor de productie van titaandioxide worden twee technologieën gebruikt: een productieproces op basis van sulfaat (55 % van de wereldwijde capaciteit en overwegend gebruikt in de EER en China), en een productieproces op basis van chloride (45 % van de wereldwijde capaciteit en vooral voorkomend in Noord-Amerika).

(12) Titaandioxide wordt in een aantal verschillende kwaliteiten vervaardigd; zo kan bijvoorbeeld gevarieerd worden met i) de omvang van de gemiddelde kristal in het product, en ii) de coating die op de kristal is aangebracht. Hoewel zij over het algemeen dezelfde basiseigenschappen bezitten, verschillen de titaandioxidekwaliteiten wat bepaalde technische kenmerken en het beoogde doel betreft.

(13) De aanmeldende partij betoogt dat de productie van de verschillende TiO2-kwaliteiten, op enkele uitzonderingen na (2), niet significant uiteenloopt omdat het productieproces, de machines en de input in wezen hetzelfde zijn. Hoewel titaandioxide-leveranciers verschillende kwaliteiten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT