Shmangiet e detyrimeve tatimore si vepra penale dhe nevoja për ndryshime të mëtejshme

AuthorOdise Moçka
PositionKryeministria
Pages8-17
8
Vol. 2 No. 3
January, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
C
Shmangiet e detyrimeve tatimore si vepra penale dhe nevoja për ndryshime
të mëtejshme
Msc. Odise Moçka
Kryeministria
Abstract
Ligji penal siç e dimë përcakton veprat penale, dënimet dhe masat e tjera që merren
ndaj autorëve të tyre. Në varësi të shkallës së kriminalitetit, kushteve ekonomiko
shoqërore dhe politike, faktorëve rajonal e ndërkombëtar, ai bëhet objekt ndryshimesh.
Këto ndryshime janë të domosdoshme pasi sjellin përqasje me të plotë me realitetin.
Për të kuptuar gjendjen aktuale të çdo sistemi penal është e domosdoshme të njihet
historiku i at vendi dhe problematikat që i kanë shtyrë ligjvënësit të hartojnë kodin
penal. Kwshtu Ligji penal shqiptar ka pësuar ndryshime të herë pas hershme. Vitet e
fundit ky ligj ka pësuar ndryshime sa i përket veprave penale që lidhen me shmangien
e detyrimeve tatimore ndaj organeve shtetërore. Ky material pikërisht përmban një
analizë të këtyre ndryshimeve si dhe nxjerr në pah domosdoshmërinë e plotësimit të
ligjit penal me vepra të reja penale në fushën e tatim-taksave.
Pwr tw plotwsuar kwtw analizw wshtw marrw pwr trajtim edhe kodi penal
Italian. Nën një vështrim të detajuar është pwrshkruar historiku dhe zhvillimet e
legjislacionit penal Italian në fushën e tatim taksave. Nëpërmjet metodës së krahasimit
do të mundohemi të nxjerrim veçoritë e secilit legjislacion penal dhe më pas do të
arrihet në konkluzionet perkatëse. Zgjedhja si bazë krahasimi e legjislacionit italian
është një zgjedhje me vlerë pasi jo vetëm që Kodi Penal Shqiptar aktual( 1995), ka
ngjashmëri me këtë kod, por edhe se sistemet ekonomiko-shoqërore të dy vendeve
kanë ngjashmëri të theksuara me njëri tjetrin.
Keywords: Criminal law, tax, tax evaders, balance sheet, fraud.
Hyrje
Taksat dhe tatimet për çdo shtet kanë një rëndësi të madhe. Pagimi, mbledhja dhe
administrimi i tyre është detyrë kushtetuese e çdo qytetari dhe qeverie. Me anë të
tyre çdo shtet kr on buxhetin apo “ portofolin” e t . Pa këtë të fundit është e pa
mundur që shteti të realizojë veprimtarinë nanciare të t në plotësimin e nevojave
publike të qytetarëve, administratës publike, ushtrisë, policisë, mjekëve, arsimtarëve,
pensionistëve, shtresave në nevojë etj. Për mbledhjen e taksave dhe tatimeve shteti
nxjerr ligje të veçanta duke përcaktuar subjektet që janë të detyruar të paguajnë,
përqindjet e pagesave, afatet kohore të pagesës, mënyrat e kryerjes së tyre, procedurat
që duhet të ndiqen për administrimin dhe pagimin e taksave, penalitetet si dhe pasojat
që v në nga mospagimi i tyre. Për shkak se mbledhja dhe administrimi i taksave është
e një rëndësie shumë të madhe, çdo shtet përcakton edhe ndëshkimet penale ndaj
shkelësve të ligjeve të taksave. Nëpërmjet natyrës shtrënguese të ligjit penal garantohet

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT