Shqipja për fëm? ë pjesë e qytetarisë europiane dhe integrimit social

AuthorNikoleta Kalldrëmxhiu
Pages58-63
58
Vol. 3 No. 1
May, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Shqipja për fëmij ë pjesë e qytetarisë europiane dhe integrimit social
Doktorante Nikoleta Kalldrëmxhiu
Abstrakt
Qëllimi i kësaj kumtese lidhet me pasqyrimin e disa aspekteve të zhvillimit të shqipes për
fëmij ë si pjesë e të kaluarës, të tashmes dhe perspektives evropiane së saj; me qëllim mësimin
e qytetarisë nëpërmjet traditës së shqipes së shkruar, në fokusin e kontributit social-etik të saj
dhe vlerave evropiane. Nga ana tjetër, të argumentojë nevojën e studimeve plotësuese dhe
veprave leksikogra ke për fëmij ë që prekin të ardhmërinë e shqipes.
Për të parë se çfarë ofron komuniteti shqiptar në shekuj për të vegjlit dhe për të rinjtë i jemi
drejtohemi parimit të historizmit, duke rishikuar vepra dhe studime gjuhësore dhe letrare
të autorëve L. Matrënga. N. Frashëri, S. Frashëri.Ndërthurja e metodës të induksionit dhe të
deduksionit janë bërë për të ripërku zuarkonceptin e qytetarisë, si prurje në kulturën dhe
edukimin shqiptar dhe s dë për të ardhmen.
Tradita jonë në edukim llon që në shek. XVI, në Itali me shkollën shqipe të Matrëngës,Pavarësisht
se mbështetet në moralin kishtar ajo tregoi për barazinëgjinore në edukim (djem e vajza) dhe
dobishmërinë e zhvillimit të personalitetit në gjuhën amtare. Ajo duhet studiuar më thellë,
dhe jo vetëm aty, por te i gjithë komuniteti shqiptar në botë.
Rilindësit gjithashtu krij uan një traditë të mirë lltë në edukim në përputhje me planin
mësimor të arsimit llor të projektuar nga vetë ata. Etika për fëmij ë në këtë periudhë mori
kuptimin e dashurinë për qeniet e gjalla, respektin e guximin, trimërinë e ndershmërisë,
bamirësisë,ndjesës, bekimit, punës, vlerës dhe dobisësë saj, pastërtinë dhe kujdesit.Ndjenjat
patriotike të tyre u ndërthurën me përhapjen e diturisë dhe theksuan ngritjen morale që vjen
nëpërmjet saj, si mjeti së vërtetës. Morali i propaganduar nga Rilindësit e kapërceu moralin e
krishterë dhe nëpërmjet gjuhës pruri idealet e Rilindjes Evropiane.
Ringjallja e këtyre vlerave qytetare tregon se kjo periudhëështë e një humanizmi të lartë, që
theksonin vlerën e dinjitetit të njeriut ndaj të cilës sot ndjejmë një afri morale dhe intelektuale.
Edukimi qytetar i të vegjëlve është s dë për të ardhmen. Shqipja është në stade të tilla
zhvillimi që mundësojnë përzgjedhjen. Përtej alorit që ekzekuton të drejtën qytetare apo
politikat arsimore që realizojnë një edukim të tillë, besoj se çdo qytetar i vogël evropian ka
të drejtë të gjejë aty shpjegimin, përfytyrimin, integrimin, sugjerimin e botës dhe shoqërisë
në gjuhën e tij , Fjalorët moshorë, do të kenë një impakt në rritjen e kompetencave të tilla si
qytetare, personale njohurive mbi etikën dhe integrimin evropian.Kjo është po aq e nevojshme
sa barazia materiale dhe shërbimet bazë, që të zhvillohet personaliteti e atyre që ne i quajmë
e ardhmja dhe që do të jetë evropiane.Kështu, qytetarët e përcaktuar si produkt i prejardhjes,
duhet t’i lënë vendin qytetarëve evropian të mësuar të jetojnë në shoqëri bashkë me të tjerë, në
një shumëllojshmëri situatash e rrethanash. Është e drejtë që duhet ekzekutuar.
Fjalë kyçe: alor për të vegjël e të rinj, e drejtë evropiane, etikë, edukim qytetar, traditë.
Hyrje
Mësimi i qytetarisë llon nga bërthama familjare, me fqinjët, me të afërmit, me qytetin,
me gjithë vendin. Ky spektër sot është më i gjerë kur itet për një botë globale dhe të
parashikuar të së ardhmes sonë.
Qëllimi kësaj kumtese lidhet pikërisht me pasqyrimin e disa aspekteve të zhvillimit

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT