Sistemi Arsimor në periudhën e Monarkisë

AuthorLorena Dervishi
Pages97-101
97
Vol. 4 No.1
May, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
SistemiArsimornëperiudhëneMonarkisë
LorenaDervishi
Problemet ekonomikeshoqërore dhe politike që kish Shqipëria në vitet 
përcaktuan edhe përmbajtjen e zhvillimit të shkollës sonë. Pas Kongresit të Lushnjes
uhartua kuadrii parë iarsimit përtë gjithë Shqipërinënumri ishkollave llore
e foshnjore arriti në  me  mësuës Në disa qytete vepronin shkolla qytetse
dytreklasëshe të cilataty këtufunksiononinsë bashkume lloret Përsai përket
shkollavetëmesmeuriorganizuaNormaljaeElbasanitdheLiceuiKorçësNëvitin
shkollor usyprimuan shkollatqytetëse shkollatlloreubënëklasëshe
menjëprogramkrejttëriNëMinistriaeArsimitutransformuanëDrejtoritë
PërgjithshmeevarurprejMinistrisësëDrejtësisëkyorganizim zgjatiderinë 
GjatëkësajkoheuhapLiceuGjirokastrësdheNormaljafemëroreeKorçësshkolla
TregëtareeVlorësGjimnaziiTiranësdheiBeratitAQSHFf
 Çështjaearsimitkishtenjërëndësitëveçantëpërvëndintonëpasinëtëshfaq
njëpamjetëçuditshmeanalfabetizmiprapambetjejedheinjorancebrëndanëqarkun
e qytetërimit Europian Prandaj mënyra më e mirë për të luuar gjëndjen është
punimiinjëshkollellore tëmirëe cilatijapëpopullittonëarsiminenevojshëm
DemokratiafPrandajlipsejnjësistempedagogjikearsimoribashkuar
Kurnë kryetë venditerdhiAhmet Zogusi presidente nga simbret sistemi
arsimorllorishte vjeçarspecialistetqë erdhënnëkryetëdikasteritkristalizuan
shkollat llore në  vjeçare Instituti i Studimeve PedagogjikefKështu
sistemi arsimor mori këtë pamje:
a shkollatllorevjet
b shkollatbujqësorevjetpasklasëvellore
c shkollatregtarevjetpasklasëvellore
d shkollateknikevjetpasklasëvellore
e shkollaNormalevjetpasklasëvellore
f gjimnazetklasikeoserealevjetpasklasëvellore
Siçkuptohetishte kohaqë këto programetë uniformoheshin Prandajprogrami i
ripër shkollatlloreplotore uparashikuamevjetmësimiI ndarenë periudhën
eparë vjetëme mësimeteorike eperiudhëne dytë vjetëme mësimeteorike
praktike. Në mënyrë që të ishin në harmoni me njëra –tjetrën, periudha e parë do të
ishte uniformë, ndërsa e dytë do të merrte parasysh gjëndjen ekonomike, shoqërore
etopograketëvenditkudotëndërtohejQëllimiikët organizimiishtenxjerrjae
tërinjëvetëaëpërtëpërballuarvështirësitëejetëspaspërfundimittëshkollësPas
këtorganizimiarsimiimesëmpërfundontemevjetmësimBesanrf
Përpjekje serioze për të rritur standartet dhe për të organizuar sistemin arsimor
kombëtar, sipas një përvoje europiane u bë gjatë periudhës së monarkisë. "Një nga
problemet shoqërore e shtetërore më të rëndësishme të shtetit tonë, Ne kemi konsideruar
dhe konsiderojmë problemin e shkollës" theksonte Mbreti, në një gazetë të kohës
DemokratianrfPrandajndryshimeubënënëtëgjithëviteteMonarkisë
esidomos reformarrënjësore evitit KoliqiH f Qëllimii këtligji
ishte edukimi i brezit të ri me moral e edukatë kombëtare. Vetëm një shkollë e shtetit

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT