Sklep Skupnega odbora EGP št. 78/2011 z dne 1. julija 2011 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

 
FREE EXCERPT

6.10.2011 Uradni list Evropske unije L 262/45

SL

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

st. 78/2011

z dne 1. julija 2011

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upostevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma, ob upostevanju naslednjega:

(1) Priloga IX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP st. 120/2010 z dne 10. novembra 2010

( 1 ).

(2) Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solvent­nost II)

( 2

) je treba vključiti v Sporazum.

(3) Direktiva 2009/138/ES razveljavlja z učinkom od

 1. novembra 2012 direktive Sveta 64/225/EGS

  ( 3

  ),

  73/239/EGS

  ( 4

  ), 73/240/EGS

  ( 5 ), 76/580/EGS

  ( 6 ),

  78/473/EGS

  ( 7

  ), 84/641/EGS

  ( 8 ), 87/344/EGS

  ( 9 ),

  88/357/EGS

  ( 10 ) in 92/49/EGS

  ( 11 ) ter direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/78/ES

  ( 12 ), 2001/17/ES

  ( 13 ), 2002/83/ES

  ( 14 ) in 2005/68/ES

  ( 15 ), ki so vključene v Sporazum in jih je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti z učinkom od 1. novembra 2012.

  (4) Direktiva 2009/138/ES prenavlja nekatere od razveljavljenih aktov in zato je treba delno ohraniti trenutne prilagoditve EGP slednjim -

  SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

  Člen 1

  Priloga IX k Sporazumu se spremeni:

 2. naslov "(i) Premozenjsko zavarovanje" poglavja I (Zavarovanje) se preimenuje v "(i) Nezivljenjsko in zivljenjsko zavarovanje";

 3. točka 1 (Direktiva Sveta 64/225/EGS) se prestevilči v točko 1a;

 4. pred novo točko 1a (Direktiva Sveta 64/225/EGS) se vstavi naslednja točka:

  "1. 32009 L 0138: Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

  Za namene tega sporazuma se določbe Direktive uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

  (a) v členu 8 se doda naslednje:

  ,(5) na Islandiji Vilagatrygging Íslands.';

  (b) členi 57 do 63 glede skrbne ocene predlaganega pridobitelja se ne uporabljajo, če za predlaganega pridobitelja, kakor je opredeljen v Direktivi, velja zakonodaja zunaj ozemlja pogodbenic ali če ima sedez zunaj ozemlja pogodbenic;

  (c) v členu 157(2) se črta besedilo ,in Uredbi (ES) st. 593/2008';

  (d) člen 171 se ne uporablja. Uporablja se naslednja določba:

  Vsaka pogodbenica se lahko s sporazumi, sklenjenimi z eno ali več tretjimi drzavami, dogovori o uporabi določb, ki se razlikujejo od določb iz členov 162 do 170 Direktive, pod pogojem, da se imetnikom police iz te pogodbenice zagotovi ustrezna in enakovredna zasčita. Pogodbenice se pred sklenitvijo takih sporazumov med seboj obvesčajo in posvetujejo. Pogodbenice za izpostave zavarovalnic s sedezem zunaj ozemlja pogodbenic ne uporabljajo določb, zaradi katerih se te obravnavajo ugodneje kot izpostave zavarovalnic s sedezem na ozemlju pogodbenic;

  ( 1 ) UL L 58, 3.3.2011, str. 77.

  ( 2 ) UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

  ( 3 ) UL 56, 4.4.1964, str. 878/64.

  ( 4 ) UL L 228, 16.8.1973, str. 3.

  ( 5 ) UL L 228, 16.8.1973, str. 20.

  ( 6 ) UL L 189, 13.7.1976, str. 13.

  ( 7 ) UL L 151, 7.6.1978, str. 25.

  ( 8 ) UL L 339, 27.12.1984, str. 21.

  ( 9 ) UL L 185, 4.7.1987, str. 77.

  ( 10 ) UL L 172, 4.7.1988, str. 1.

  ( 11 ) UL L 228, 11.8.1992, str. 1.

  ( 12 ) UL L 330, 5.12.1998, str. 1.

  ( 13 ) UL L 110, 20.4.2001, str. 28.

  ( 14 ) UL L 345, 19.12.2002, str. 1.

  ( 15 ) UL L 323, 9.12.2005, str. 1.

  L 262/46 Uradni list Evropske unije 6.10.2011

  S...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL