Some issues of fighting public corruption under legal system and practice in Albania

AuthorArdit Mustafaj
PositionGjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë
Pages280-285
280
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Σοµε ισσυεσ οφ ! γητινγ πυβλιχ χορρυπτιον υνδερ λεγαλ σψστεµ ανδ πραχτιχε ιν
Αλβανια
Αρδιτ Μυσταφαϕ
Γϕψκατα ε Σηκαλλσ σ Παρ πρ Κριµε τ Ρνδα, Τιραν
Αβστραχτ
Τηισ παπερ ασσεσσεσ ρεχεντ αµενδµεντσ (2014) ιν τηε Χριµιναλ Προχεδυρε Χοδε ανδ Λαω
Νο.10192, δατεδ 3.12.2009 το στρενγτηεν τηε ∃ γητ αγαινστ πυβλιχ χορρυπτιον, αδδρεσσινγ τηε
εξιστινγ λεγαλ φραµεωορκ, τηε δεταιλεδ χηανγεσ αδοπτεδ ιν τηε αβοϖε λαωσ, τηε ποωερσ ανδ
προχεδυρεσ το προσεχυτε πυβλιχ χορρυπτιον ανδ φορ στριππινγ οφ ασσετσ αχθυιρεδ τηρουγη
χορρυπτιον, τηε ηαρµονιζατιον οφ τηεσε αµενδµεντσ ανδ τηε εξπεχτεδ ουτχοµεσ ιν λεγαλ
πραχτιχε. Τηε παπερ αδδρεσσεσ σοµε οφ τηε προβλεµσ αρισινγ δυε το τηε οµισσιον το ινχλυδε ιν
τηεσε αµενδµεντσ τηε ο! ενχε οφ αβυσε οφ φυνχτιονσ βψ πυβλιχ ο∗ χιαλσ. Τηε παπερ χονχλυδεσ
τηατ πυβλιχ χορρυπτιον ισ αλρεαδψ χονσιδερεδ α σεριουσ χριµε ανδ ισ φουγητ ωιτη τηε σαµε τοολσ
ασ οργανιζεδ χριµε, βυτ τηερε ισ α νεεδ φορ φυρτηερ ιµπροϖεµεντσ ιν τηε χριµιναλ προχεδυραλ
λεγισλατιον ανδ τηε λεγισλατιον το σειζυρε ανδ χον∃ σχατιον οφ ασσετσ γαινεδ τηρουγη χορρυπτιον
ανδ στρεσσεσ τηε χρυχιαλ ιµπορτανχε οφ τακινγ προαχτιϖε ινϖεστιγατιονσ ιν χοµβατινγ πυβλιχ
χορρυπτιον.
Κεψωορδσ: πυβλιχ χορρυπτιον, χριµιναλ προσεχυτιον, χον∃ σχατιον.
Ιντροδυχτιον
Αλβανια, ιν 2014, φολλοωινγ τηε στρενγτηενινγ οφ γητ αγαινστ χριµε ανδ σπεχι∃ χαλλψ
αγαινστ χορρυπτιον, βεινγ ονε οφ µοστ δανγερουσ φορµσ ανδ ηαϖινγ ηαρµφυλ ε! εχτσ
εξτενδινγ τοωαρδσ εντιρε ωαψσ, αδοπτεδ σεριεσ οφ λεγισλατιϖε χηανγεσ, χαλλεδ τηε
αντι−χορρυπτιον λεγισλατιϖε παχκαγε, τηατ α! εχτεδ τηε Χριµιναλ Προχεδυρε Χοδε
(ΧΠΧ) ανδ τηε Λαω Νο.10192, δατεδ 3.12.2009 Ον τηε πρεϖεντιον ανδ χοµβατ οφ
οργανιζεδ χριµε ανδ τρα∗ χκινγ τηρουγη πρεϖεντιϖε µεασυρεσ αγαινστ ασσετσ (Λαω
Νο.10192/2009), ρεσπεχτιϖελψ ωορκεδ ουτ ωιτη τηε Λαωσ Νο.21/2014 δατεδ 03.10.2014
ανδ Νο.24/2014 δατεδ 20.03.2014. Τηισ ωριτινγ παπερ ιντροδυχεσ ιννοϖατιονσ οφ τηε
αντι−χορρυπτιον παχκαγε, χηανγεσ αδοπτεδ ιν τηε αβοϖε λαωσ, ποωερσ ανδ προχεδυρεσ
ον τηε προσεχυτιον οφ πυβλιχ χορρυπτιον, ηαρµονιζατιον οφ αµενδµεντσ το εαχη οτηερ
ανδ ιµπαχτ οφ τηεσε αµενδµεντσ χαυσινγ τηε ε! εχτιϖενεσσ οφ τηε γητ αγαινστ πυβλιχ
χορρυπτιον. Ασ µεντιονεδ αβοϖε, τηε ωριτινγ παπερ αδδρεσσεσ αλσο τηε χριµε οφ αβυσε
οφ ο∗ χε βψ πυβλιχ ο∗ χιαλσ ανδ τηε ιµπορτανχε οφ αδδρεσσινγ ιτ ωιτη τηε σαµε ριγορ
σιµιλαρ φορµσ οφ χορρυπτιον ιν τηε πυβλιχ σεχτορ, παρτιχυλαρλψ ρελατεδ το σενιορ πυβλιχ
ο∗ χιαλσ.
Ο∗ ενχεσ οφ χορρυπτιον ιν πυβλιχ σεχτορ
Τηε χορρυπτιον οφ πυβλιχ ο∗ χιαλσ ισ γενεραλλψ χριµιναλιζεδ ιν τηε νατιοναλ λεγισλατιον
οφ αλλ χουντριεσ, βυτ τηε νυµβερ ανδ σορτσ οφ σπεχι∃ χ αχτσ τηατ αρε χριµιναλιζεδ ιν
τηισ ρεγαρδ ιν εαχη χουντρψ ισ νοτ τηε σαµε. Χορρυπτιον ισ δε∃ νεδ ασ τηε αβυσε οφ
πυβλιχ ο∗ χε φορ πριϖατε ορ περσοναλ γαιν. Ιν πυβλιχ σεχτορ τηε µοστ κνοων χριµεσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT