Stili, forma stilistike dhe korrektësia gramatikore

AuthorAferdita Nimani
Pages64-67
64
Vol. 3 No. 3
January, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Stili, forma stilistike dhe korrektësia gramatikore
PhD (C.) Aferdita Nimani
Abstract
Duke u mbështetur në rregullat dhe korrektësin gramatikore të gjuhës shqipe, stili dhe
stilistika zën një vend të veçant, sepse shfaqja e dukurive gramatikore lidhet me tiparet e
stilit, i cili përbënë shkallën më të lartë të ngurtësimit të ndërtimit tërësor gjuhësor të çdo teksti
letrar. Stili është një veprim letrar që përfaqëson më tepër se renditja e alëve për t’i dhënë jetë
imazhit dhe qartësive të shprehjeve tona të përditëshme gjatë përdorimit të ligjerimit para
studentëve dhe nxësëve tanë. Stili është kualitet dhe korrekësi gramatikore e një të folme të
pastër gjuhësore. Stilistika është degë e gjuhësisë që i studion stilet e ligjerimit, format më
të mira, mjetet dhe veçoritë shprehëse të ligjerimit të gjuhës. Këtu vihet re, se me studentet
apo nxënësit tanë, duhet të kemi një kujdes të shtuar lidhur me keto problematika gjuhësore,
që t’i kushtohet një vemendje më e lartë e mësimdhënësve tanë për stilin dhe korrektësin
gramatikore gjatë ligjerimit (leksioneve) që të nxenit tek nxënësit dhe studentet tan të jetë në
nivelin e duhur.
Fjale kyçe: Gjuha shqipe, Stili, Stilistika, Ligjerimi.
Hyrje
Stilistika është disiplin e veçant e cila merret me studimin e stilit dhe gurave stilistike.
Fjala stil vjen nga ala latine stius, që në lashtësi kishte kuptimin e një lapsi të metaltë,
që shërben për të shkruar në tabelëzat prej dylli. Më vonë kjo alë mori kuptime
të ndryshme. Në fushën e letërsisë, stili është mënyrë e të shkruarit ose mënyrë e
të shprehurit të ndonje individi, qoë të bashkësis ose një periudhe. Përcaktimi i
stilit në periudhat e ndryshme historike ka qenë i ndryshëm, ai është veçanti e çdo
veprimtarie që kryhet në mënyra të preceptushme dhe në mënyrë të ndryshme. P.SH.
Stili i vepres, stili i punës, stili i notit, stili i veshjes, stili i jetës-mënyra e jetës etj. Thënjë
:,,Të shkruash për njeriun në përgjithësi do të thotë të shkruash për njeriun që gjendet
në brendësi të secilit prej nesh,, (Mato, 2011). Sipas mendimit më të përhapur, stili
dhe stilistika është veçanti e autorit ose shmangie e autorit nga gjuha e zakonshme.
Kjo shmangie shihet në çdo gjë, duke lluar nga ndërtimi i alës e deri të përdorimi i
alëve në ali dhe i tingujve të veçantë të tyre. Këtu ka të bëjë shmangia nga mënyra e
rëndomtë e të shprehurit është karakteristikë edhe për të folurit e rëndomt popullor.
Forma dhe korrektësia gramatikore ka një rëndesi të madhe që të përdoret në stil dhe
stilistikë në të gjitha fushat. Pra stili është veper letrare ai përfaqëson shumë me teper
se renditja e alëve për ti dhënë jetë imazhit dhe qartësisë shprehjes kur ne asim
para audiencës, para njeri tjetërit, para nxënësve, para studentëve, para mediave etj.
Stili është një lloj mënyre, ose force që quhet origjinalitet. Është kualitet dhe kulturë e
të folurit sa më të qartë dhe pa gabime të artit gjuhësore.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT