Stresi në punë dhe burnouti tek mësuesit në shkollat 9-vjeçare

AuthorIris Mitro - Ergysejda Bylyshi (Caushi)
PositionDrejtoria Arsimore Rajonale Vlorë
Pages309-316
309
Vol. 3 No. 1
May, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Stresi nё punё dhe burnouti tek mёsuesit nё shkollat 9-vjeçare
Msc. Iris Mitro
Msc. Ergysejda Bylyshi (Caushi)
Drejtoria Arsimore Rajonale Vlorë
Abstrakt
Mësimdhënia në kontekstin organizativ, në sta n mësimor të shkollës i cili përbëhet nga
individë të ndryshëm me shkallë të ndryshme të a ësive profesionale dhe nivele kuali kimesh,
me cilësi personaliteti të ndryshme, kërkon një ndërveprim dhe bashkëpunim të vazhdueshëm.
Mjedisi i shkollës është në s da të vazhdueshme , kërkon që mësuesit të jenë më të përgatitur,
më tepër të përfshirë emocionalisht me nxënësin, për mirëqënien zike e mendore të tij . Në
realitetin shqiptar shkollat janë subjekte të ndryshimeve të menjëhershme dhe të vazhdueshme
në aspektin e integrimit të teknologjive , në apsektin organizativ, në standardet profesionale
, në ndryshimet e kurrikulave, sistemit arsimor etj. Së fundmi në politikat e reja arsimore zë
një vend të rëndësishëm edhe procesi i gjithëpërfshirjes së fëmij ëve me nevoja të veçanta në
shkollat e zakonshme. Te gjitha këto përbëjnë një s dë për mësuesit e sotëm për të ndjekur jo
vetëm hapat e këtyre ndryshimeve por edhe për t’u përshtatur në këtë sistem.
Duke krij uar tablonë e vështirësive dhe problematikave që procesi i gjithëpërfshirjes ka dhe se
si këto vështirësi ndikojnë drejtpërdrejtë në punën e mësuesit, i cili nuk është më një problem
vetëm për mësuesin si individ por edhe për nxënësit, shkollën, profesionin , mësimdhënien
dhe sistemin e edukimit, vendosë m të trajtojmë në këtë punim:
“ Stresi në punë dhe Burnout-i tek mësuesit në shkollat 9-vjecare”
Qëllimi i këtij studimi është që të përshkruajë prezencën e nivelit të stresit dhe burnoutit
tek mësuesit që punojnë në shkollat 9-vjecare. Gjithashtu synon të vërtetojë lidhjen mes dy
variablave të studimit, përkatësisht stresit dhe burnoutit tek mësuesit.
Metodologjia e këtij studimi është cilësore dhe sasiore. Metoda e kërkimit është e natyrës
korrelacionale, e cila synon realizimin e një analize statistikore, për përpunimin e të dhënave.
Mbledhja e të dhënave u realizua përmes vëzhgimeve dhe pyetësorëve : (inventari për matjen
e stresit në punë, Inventari i Maslach për matjen e Burnoutit), të cilët u realizuan në 3 shkolla
të qytetit të Vlorës.
Ky studim evidentoi se ekziston një lidhje mes nivelit të lartë të stresit në punë dhe shfaqjes së
burnout-it tek mësuesit që punojnë me fëmij ë me nevoja të veçanta. Koe cienti i korrelacionit
doli pozitiv. Ç’ka do të thotë se lidhja mes tyre është e fortë dhe me rritjen e njërës , shfaqet
dhe rritet edhe tjetra.
Fjalë kyçe: stres, burn-out, ezaurim emocional, depersonalizim, arrtij e personale.
Hyrje
Mësimdhënia tradicionalisht është konsideruar si një nga profesionet stresuese.
Mësuesit përballen me stresorë të shumtë si : problemet në sjellje të nxënësve,
ndërveprimi me prindër agresivë, mbingarkësë në punë, ruajtja e disiplinës, mungesa
e stimujve etj.
Stresi në punë është domethënës për mësuesit që në mometin që ai prek, jo vetëm

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT