Stresi tek adoleshentët në shkollë Puna e mësuesit për mënjanimin e stresit tek adoleshentët në shkollë.

AuthorBlerantina Xhaferri
Pages123-133
123
Vol. 4 No.3
January, 2019
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Stresi tek adoleshentët në shkollë
Puna e mësuesit për mënjanimin e stresit tek adoleshentët në shkollë.
Ms. Blerantina Xhaferri
Abstrakt
Tema “Stresi tek adoleshentët” është një temë me shumë përbërës që edhe pse shpesh shfaqen si
enigmatikë janë përbërës realë edhe pse jo , edhe shkencorë. Shqisa e gjashtë trajton fenomene
paranormale të tilla si :parashikimi, telepatia, parandjenjat, deja vu, etj të cilat ndikojnë
fuqishëm në mendimet dhe sjelljet tona. Pavarësisht se ende nuk është de nuar si shkencë
parapsikologjia po përpiqet të bindë me fakte, eksperimente dhe studime të panumërta serioze
dhe të punuara në parametra shkencorë.
Shumica e njerëzve e përdorin termin “stres” për të karakterizuar gjendjen emocionale kur
ballafaqohen me mjedisin e tyre. Në fakt përdorimi i t është jo i gjetur mirë në mjedisin
rrethues.
Ky term “stres” është futur në mjedise për të përshkruar përgjigjen e organizmave në mjekësi
Eshtë e cilësuar se njeriu është një sistem i hapur një ekulibër dianamik me mjedisin rrethues
përkundrejt atyre që e shikojnë stresin si të nevojshëm për ta.
Stresi nuk njihet si semundje ngjitëse, por në të vërtetë është e tillë pasi një familje me problem
injekton tek fëm ët gjendjen stresuese e cila ndikon në çdo stad të zhvillimit të t dhe në
personalite in e t . Pra çdo mësues dhe prind duhet të mundohet që në rritjen e adoleshentit t’i
servirë një ambjent të qetë dhe pa shumë kritika e zënie. Ky punim ka për qëllim të evidentojë
rolin e mësuesit në menjanimin e stresit tek adoleshentët në shkollë. Gjithashtu ky studim
ka për qëllim edhe të zbulojë se sa e besojnë dhe sa i njohin njerëzit në përgjithësi fenomenet
parapsikologjike dhe termat që ajo përfshin në fushën e saj të studimit .
Qëllimi i studimit nuk është që të tregojë se këto fenomene ekzistojnë, por të tregojë faktet mbi
të cilat studiuesit të bindin për ekzistencën e kësaj shqise.
Fjalët kyçe: binom i pandashëm, “stress”, frustacion, ndikime ziologjike, nervozizëm.
Hyrje
Termi stres është futur për herë të parë nga “Hans Selye” për të përshkruar përgjigjen
e organizmit kur mbi të ushtrohet ndonjë veprim prej shkaktarëve të ndryshëm të
mjedisit rrethues. Njeriu e has këtë ndjenjë çdo ditë jo vetëm një herë por disa herë
pasi vetë natyra njerëzore është në kontakt të vazhdueshëm me mjedisin e jashtëm
në të cilën gjenden fenomenet dhe nxitësit e stresit. Njeriu është një sistem i hapur
me ekuilibër dinamik me mjedisin rrethues. Midis tyre duhet të egzistojë homeostaza
e cila nuk është e rëndësishme vetëm brenda organizmit të njeriut por është e
rëndësishme edhe jashtë saj
Të rinjtë shpesh stresohen kjo për shkak të shumë situatave, ngjarjeve me të cilat ata
përballen në rrjedhën e ditës së tyre. Ata kr ojnë përfytyrime të pafundme, të cilat
i trazojnë nga çasti në çast, stresohen e revoltohen shpejt përpiqen e nxitojnë që të
rriten menjëherë që të mos vonohen e të mbeten gjithnjë fëm ë. Kërkesat e larta në një
njësi kohe relativisht të shkurtër kr ojnë kushte për dështime gjë e cila i brengos ata.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT