Struktura e të hyrave tatimore në ekonominë e Kosovës dhe ndikimi i tyre në buxhetin e Kosovës

AuthorFaruk Daci - Kosovare Murseli
PositionInstituti për Hulumtime dhe Zhvillim 'HORIZONTI I DITURISË' ? Rozhajë, Mali i Zi - Qëndra për Hulumtime dhe Zhvillim 'Fuqizimi i Diturisë', Kosovë
Pages630-638
ISSN 2410-759X Balkan Journal of Interdisciplinary Research Special Issue No 1
Acces online at www.iipccl.org IIPCCL Publishing, Tirana-Albania June 2015
630
Struktura e të hyrave tatimore në ekonominë e Kosovës dhe ndikimi i tyre në
buxhetin e Kosovës
MSc. Faruk Daci
Instituti për Hulumtime dhe Zhvillim “HORIZONTI I DITURISË” – Rozhajë, Mali i Zi
MSc. Kosovare Murseli
Qëndra për Hulumtime dhe Zhvillim “Fuqizimi i Diturisë”, Kosovë
Abstrakt
Në këtë hulumtimdo të bëhet një përshkrim dhe analizë e të hyrave si dhe strukturës së tyre. Me
theks të veqantë do të analizohen të hyrat nga doganat, akciza, TVSH-ja, dhe ndikimi i tyre në të
hyrat e përgjithshme të shtetit si dhe rrjedha e këtyre të hyrave ndër vite,të dhënat e nxjerrurado të
analizohen në kontekst të rritjes ekonomike dhe ndikimit të tyre në shpenzimet buxhetore.
Fjalë kyçe: Struktura tatimore; buxheti; shteti; dogana; zhvillimi ekonomik;
Hyrje
Kosova gjindet para shumë sdave e në veqnati në zhvillimin ekonomik, e sidomos kur
bëhet fajlë për menaxhmin e parasë publike dhe në theks të veqant qeverisjen nancave
publike, të cilat janë ngusht të ndërlidhura me politikat ekonomike konforme me
standardet ndërkombtare te nancave publike.
Edhe pse ekonomia e Kosovës ka shënuar një rritje ekonomike, ajo ende është një ndër
vendet më të pazhvilluara në Evropë, pra edhe pse janë ndërrmarrë hapa te rëndësishëm
makroekonomik për ringjalljën e ekonomisë kosovare ende mbeten shumë sda.Përkunër
pasurive të shumta ende nuk ka arritur të zhvillojë një strategji të qartë të zhvillimit
ekonomik prandaj duhet të perqendrohemi në ekifasitetin dhe konsolidimin e mirllt të
buxhetit të Kosovës.
Synimi i këtij punimi është prezantimi i ndikimit të poltikave tatimore në ecurin e
zhvillimit ekonomik si dhe ndikimi i sajë në buxhetin e Kosovës dhe ngritjen e cilsisë të
nancave publike të sektorit publik në Kosovë.
Përkuzimi i tatimeve
Para se të shihet roli dhe rëndësia e politikave tatimore është me rëndësi të bëhet një
përshkrim i vet tatimeve se qka nënkuptojmë me tatimet me theks të veqantë.
Denicioni i tatimeve është njëri prej denicioneve që më së shumti ka ndryshuar për
gjatë zhvillimit historik, ndryshimet kanë ndodhur për shkakë të rrethanave të ndryshme
duke lluar nga ato politike, ekonomike, sociale, etj.Ndryshimet në denicionin e tij kanë
qenë edhe si pasojë e ndryshimeve dhe evoluimit të ekonomisë në përgjithësi për gjatë
periudhave kohore.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT