The management of geosites in Durres

AuthorErmiona Braholli
PositionUniversity ' Fan S. Noli', Albania
Pages63-69
63
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Τηε µαναγεµεντ οφ γεοσιτεσ ιν ∆υρρεσ
Ερµιονα Βραηολλι
Υνιϖερσιτψ  Φαν Σ. Νολι, Αλβανια
Αβστραχτ
∆υρρεσ ισ α ρεγιον ωιτη ριχη νατυραλ ηεριταγε, βυτ ηαϖινγ τρουβλε ιν ρεχογνιζινγ, προτεχτινγ
ανδ προµοτινγ ιτ. Ιτ ηασ δι! ερεντ τιπεσ οφ λανδσχαπεσ. Ιν παρτιχυλαρ, γεολογιχαλ ανδ γεο−
µορπηολογιχαλ χοµπονεντ οφ γεογραπηιχ λανδσχαπε ηασ νοτ βεεν γιϖεν α χυλτυραλ ϖαλυε ωηερε
πεοπλε χαν λεαρν ανδ δεϖελοπ φροµ ιτ. Αχχορδινγ το γεολογιστσ, ιν ∆υρρεσ διστριχτ αρε φουνδ
γεοσιτε ωιτη ιντερνατιοναλ, νατιοναλ ανδ λοχαλ ϖαλυε, συχη ασ: Λαλεζιτ Βαψ, Καϖαϕα Ροχκ, Μιοχενε
χλαψσ νορτηεαστ οφ Χυρριλα Βεαχη, Χαπε οφ Ροδον, Καλλµι Βεαχη, Χαπε οφ Παυλ ανδ Ερζεν
ευσταρινε. Ονλψ α παρτ οφ τηεµ αρε προτεχτεδ βψ νατιοναλ λαω.
Ωορλδωιδε, γεοσιτεσ ρεπρεσεντ α νεω τουριστ δεστινατιον. Πριοριτψ ωασ γιϖεν το τηε
δεϖελοπµεντ οφ γεοτουρισµ. Ιτ εναβλεσ τηε γεολογιχαλ ενϖιρονµενταλ προτεχτιον, ρεχογνιτιον
οφ λανδ ανδ δεϖελοπµεντ οφ γεοσχιενχε. Ιτ ισ ιµπορταντ τηε µαναγεµεντ οφ γεοσιτεσ, ωηιχη
ρεθυιρεσ ινστιτυτιοναλ χοµµιτµεντ, λεγαλ ανδ ∃ νανχιαλ ε! ορτσ. Το προµοτε γεοσιτεσ ισ ρεθυιρεδ
ιδεντι∃ χατιον οφ γεοσιτεσ ανδ χρεατινγ γεοτουριστιχ µαπσ ανδ τουριστ ιτινεραριεσ. Αλλ τηεσε
αδδρεσσ δι! ερεντ υσερσ, ρανγινγ φροµ τουριστσ, λοχαλ ποπυλατιον ορ ωερε δι! ερεντ ρεσεαρχηερσ
ωηο αρε ιντερεστεδ ιν φορµσ ανδ γεολογιχαλ χοµποσιτιονσ ανδ ωηο χαν µακε κνοων το τηε
πυβλιχ.
Κεψωορδσ: γεοσιτεσ, γεοτουρισµ, χονσερϖατιον, µαναγεµεντ, τουριστ ιτινεραριεσ, µαπσ.
Ιντροδυχτιον
∆υρρεσ διστριχτ ισ ιν τηε ωεστερν παρτ οφ Αλβανια, ιν τηε χοασταλ παρτ οφ ∆υρρεσ
ρεγιον. Ωιτηιν αδµινιστρατιϖε βορδερ ιτ ισ ινχλυδεδ αν αρεα οφ 430 κµ2 ανδ ωηερε
τηερε αρε αππροξιµατελψ 242,801 ρεσιδεντσ1. Νορτη−σουτηερν εξπανσιον ισ 36 κµ
ωηερεασ τηε εαστ−ωεστερν παρτ ισ 19 κµ. ∆υρρεσ ηασ αχχεσσ το τηε Αδριατιχ Σεα ον 61.8
κµ χοαστλινε ιν τηε ωεστ. Ιν τηε νορτη−εαστ ιτ ισ ον τηε βορδερ ωιτη Κρυϕα διστριχτ, ιν τηε
εαστ τηερε ισ Τιρανα διστριχτ ανδ ιν τηε σουτη ωιτη Καϖαϕα διστριχτ.
∆υρρεσ διστριχτ ισ παρτ οφ τηε τεχτονιχ ζονε οφ Παναδριατιχ Λοωλανδ, ασ παρτ οφ τηε
Φορειγν Αλβανιδεσ. Τηε τερριτορψ, ωηερε τηε ∆υρρεσ διστριχτ ισ λοχατεδ, χονσιστσ οφ
τερριγενουσ δεποσιτσ (αβουτ 90 ανδ πλιοχενε µολασσεσ. Αβοϖε µιο−
πλιοχενε δεποσιτσ τηερε αρε αλλυϖιαλ δεποσιτσ οφ τηε θυατερναρψ, µαρινε δεποσιτσ (σανδ)
ανδ τοο σχηιστ λαγοον−µαρση δεποσιτσ2.
Τηε χιτψ ισ µοστλψ πλαιν ανδ ηιλλψ. Μοστ οφ τηε αρεα ισ οχχυπιεδ βψ τηε ∃ ελδ οφ ∆υρρεσ.
Τηε ηιλλψ λανδσχαπε ισ ρεπρεσεντεδ βψ ηιλλψ βαχκσ οφ Βισητι ι Παλλσ (78µ), ∆υρρεσ
Μουνταιν (178 µ), τηε ηιλλψ ρανγε οφ Ροδον−Ερζεν ανδ α ρανγε οφ ηιλλσ ωιτη α λοω
ηειγητ συχη ασ τηε ηιλλσ οφ Σηναϖλαση, Ρρασηβυλλ ανδ Αραπαϕτ (Θιριαζι, 2001, 318−
320). Φιελδ οφ ∆υρρεσ ισ φορµεδ βψ τωο σψνχλινε στρυχτυρε (σψνχλινε οφ Πεζε−Ση& ακυτ
1 ΙΝΣΤΑΤ(Ινστιτυτι ι Στατιστικαϖε) −Βυλετινι Στατιστικορ 2010.
2 Θενδρα ε Στυδιµεϖε Γϕεογρα! κε (1990). Γϕεογρα! α ! ζικε ε Σηθιπρισ. ϖολυµι 1, Τιραν.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT