The relationship between the teaching of history and critical thinking

AuthorDesara Karaj
Pages106-109
ςολ. 1 Νο. 1
ϑανυαρψ 2017
Ευροπεαν ϑουρναλ οφ Εχονοµιχσ, Λαω ανδ Σοχιαλ Σχιενχεσ
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Γραζ−Αυστρια
ΙΣΣΝ 2519−1284
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
106
Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε τεαχηινγ οφ ηιστορψ ανδ χριτιχαλ τηινκινγ
∆εσαρτα Κραϕα
Αβστραχτ
Τηε ρεχεντ ψεαρσ ηαϖε σεεν α γροωινγ ανδ ρατηερ χονσιστεντ δεβατε χονχερνινγ τηε ρεεϖαλυατιον
οφ τηε ωρι εν ηιστορψ οφ Αλβανια ανδ τηατ οφ τηε Ωορλδ. Τηισ δεβατε χονχερνσ ηιστορψ βοοκσ
υσεδ ιν σχηοολ χυρριχυλυµσ. Τηερεφορε, τηισ αρτιχλε α εµπτσ το γιϖε αν αναλψτιχαλ ρεϖιεω ασ
ρεγαρδσ το τηε ωαψ ηιστορψ βοοκσ ιν σχηοολσ αναλψζε τηε ηιστορψ οφ Αλβανια ανδ τηε ηιστορψ οφ
Ωορλδ. Βελοω ωε αππροαχη τηε ωαψ τηε ηιστοριχ τηουγητ ηασ εϖολϖεδ ιν σχηοολ βοοκσ φροµ
τηε πολιτιχιζεδ ανδ σχηεµατιχ ηιστοριχαλ φαχτσ το α ρεασονινγ βασεδ ιν φαχτσ ανδ αργυµεντσ.
Φυρτηερµορε ωε ωιλλ ηαϖε α λοοκ ον τηε χριτιχαλ τηινκινγ οφ ουρ στυδεντσ. Τηε µαιν θυεστιονσ
ηερε αρε: Ηαϖε τηε σχηοολ ηιστορψ βοοκσ µοτιϖατεδ στυδεντσ το τηινκ χριτιχαλλψ, ανδ ιφ σο το ωηατ
εξτεντ ηαϖε τηεψ συχχεεδεδ? Ηαϖε τηεψ συχχεεδεδ ιν πρεπαρινγ φυτυρε ιντελλεχτυαλσ ρελεασεδ
φροµ πρεϕυδιχεσ?
Κεψωορδσ: ρελατιονσηιπ, ηιστορψ, χριτιχαλ τηινκινγ, Αλβανια.
Ιντροδυχτιον
Ονε οφ τηε µαιν πριοριτιεσ οφ τηε εδυχατιον προχεσσ ιν τηε Ρεπυβλιχ οφ Αλβανια ισ το
αππροαχη ιτσ µετηοδσ ανδ χονχεπτσ ωιτη τηοσε οφ δεϖελοπεδ χουντριεσ ιν ορδερ το
γιϖε σχηοολ α Ευροπεαν διµενσιον ωηερε λονγ τερµ σκιλλσ χαν σερϖε τηε οβϕεχτιϖε οφ
ιντεγρατιον ιντο α κνοωλεδγε σοχιετψ.
Τηυσ, τηε µετηοδσ, τεχηνιθυεσ, ανδ αππλιχατιϖε πραχτιχαλ ωορκσ ηαϖε βεεν τηε οβϕεχτ
οφ ρεσεαρχηερσ οφ τηε εδυχατιϖε ελδ. Τηερεφορε, τηε χυρρεντ αρτιχλε τηατ τακεσ ιντο
χονσιδερατιον τηε ιντεγρατιον προχεσσεσ, ανδ τηε τρανσφορµατιον οφ εδυχατιον φροµ
α ρεπροδυχτιϖε περσπεχτιϖε το τηε χρεατιον οφ κνοωλεδγε ανδ ριχονχεπτυαλιζατιον οφ
ηιστορψ φροµ τηατ οφ ωαρσ, ανδ χον ιχτσ το α νεω ονε οφ χιϖιλιζατιονσ, ανδ πεαχεφυλ
λιϖινγ ηασ α χοηερεντ οβϕεχτ οφ αναλψσισ.
Ασ µεντιονεδ αβοϖε, ουρ χυρριχυλυµσ, τεξτσ, ανδ τραινινγσ οφ τεαχηερσ ηαϖε πυτ α
βιγ εµπηασισ ον τηε ρεπροδυχτιϖε λεαρνινγ ανδ τηε ασσεσσµεντ οφ στυδεντσ, βυτ α
σµαλλερ ονε ον τηε στυδεντ λεαρνινγ προχεσσ µεχηανισµσ, ανδ αν εϖεν σµαλλερ ονε ον
τηε εδυχατιον οφ στυδεντ σκιλλσ ρεγαρδινγ τηε υσε οφ τεξτβοοκσ, ανδ οτηερ µατεριαλσ,
ωρι εν, ϖισυαλ ετχ. Ατ τηισ ποιντ, ιτ ισ οβϖιουσ τηατ τηε φρεε εξπρεσσιον οφ στυδεντσ∋
προπερ ποιντσ οφ ϖιεω ανδ τηε ιντερπρετατιον οφ ηιστοριχαλ εϖεντσ, ανδ πηενοµενον
ηασν∋τ βεεν τηε φοχυσ οφ τεαχηινγ.
Τηε µαιν πυρποσε οφ εδυχατιον ισ το χρεατε πεοπλε ωηο αρε αβλε το δελιϖερ νεω
τηινγσ, νοτ το σιµπλψ ρεπεατ ωηατ ολδερ γενερατιονσ, ανδ / ορ πεοπλε ηαϖε χρεατεδ,
ορ δισχοϖερεδ. Τηε σεχονδ πυρποσε οφ εδυχατιον ισ το φορµ χριτιχαλ µινδσ τηατ ϖεριφψ
τηινγσ πριορ το αχχεπτ τηεµ, ανδ µοστ ιµπορταντλψ δο νοτ αχχεπτ εϖερψτηινγ (Μυσαι,
2015).
Τηισ στατεµεντ οφ Πιαγετ ισ τηε µαιν ρεσπονσιβιλιτψ οφ ουρ σχηοολσ ιν νοω δαψσ. Τηε
δεϖελοπµεντ οφ στυδεντσ∋ χριτιχαλ τηινκινγ ατ αλλ σχηοολ λεϖελσ ισ τηε ∋βαχκβονε∋ οφ
∆εσαρα Καραϕ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT