The right to respect private life

AuthorKersi Kurti
PositionInstitute of European Studies
Pages119-128
119
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Τηε ριγητ το ρεσπεχτ πριϖατε λιφε
Κερσι Κυρτι
Ινστιτυτε οφ Ευροπεαν Στυδιεσ
Αβστραχτ
Τηε ριγητ το α πριϖατε λιφε ισ χλοσελψ ρελατεδ το ανδ ιν∀ υενχεδ βψ τηε χονχεπτσ οφ πριϖαχψ,
ινδιϖιδυαλ αυτονοµψ, διγνιτψ, ινδιϖιδυαλιτψ ανδ ιντεγριτψ. Τηε νοτιον οφ πριϖατε λιφε ισ µυχη
ωιδερ τηαν τηατ οφ πριϖαχψ. Ιτ ινχλυδεσ α ρανγε ωιτηιν ωηιχη εαχη ινδιϖιδυαλ χαν δεϖελοπ ηισ
περσοναλιτψ φρεελψ χοµπαρεδ το οτηερσ, ασ ωελλ ασ ωιτη τηε ουτσιδε ωορλδ. Οϖερ τηε ψεαρσ,
τηε νοτιον οφ πριϖαχψ ισ αππλιεδ ιν δι! ερεντ σιτυατιονσ. Τηισ νοτιον ινχλυδεσ τηατ οφ βεαρινγ
α ναµε, προτεχτινγ τηε ιµαγε ορ ρεπυτατιον, αωαρενεσσ οφ φαµιλψ βαχκγρουνδ, πηψσιχαλ ανδ
µοραλ ιντεγριτψ, σεξυαλ ιδεντιτψ, σοχιαλ λιφε, σεξυαλ οριεντατιον, ενϖιρονµενταλ ηεαλτη, σελφ−
δετερµινατιον ανδ περσοναλ αυτονοµψ, προτεχτιον φροµ σεαρχη ανδ σειζυρε ανδ πριϖαχψ οφ
τελεπηονε χονϖερσατιονσ. Ρεφερρινγ το ιτσ ϕυρισδιχτιον, τηε Οµβυδσµαν ηασ α ρανγε οφ αχτιον
τηατ προτεχτσ ανδ γυαραντεεσ τηε ριγητ το πριϖατε ανδ φαµιλψ λιφε βψ υνλαωφυλ ανδ ιµπροπερ
πυβλιχ αδµινιστρατιον ανδ τηιρδσ παρτιεσ αχτινγ ον τηειρ βεηαλφ.
Κεψωορδσ: Ευροπεαν Χονϖεντιον οφ Ηυµαν Ριγητσ, Τηε Ευροπεαν Χουρτ οφ ϑυστιχε, πριϖατε
λιφε, λεγαλ προτεχτιον, περσοναλ δατα.
Πριϖαχψ ανδ Περσοναλ ∆ατα
Τηε ριγητ οφ α πριϖατε λιφε ισ α∗ ρµεδ ιν τηε Χονστιτυτιον. Τηισ ριγητ ινχλυδεσ τηε
γυαραντεε γιϖεν το τηε ινδιϖιδυαλ το δισχλοσε ηισ περσοναλ ινφορµατιον ωηεν ηε ωαντσ,
ανδ τηε προτεχτιον οφ συχη δατα. Ανψ περσον ωηο χλαιµσ τηατ ηισ ριγητσ, φρεεδοµσ
ανδ ιντερεστσ το περσοναλ δατα ηασ τηε ριγητ το χοµπλαιν ορ νοτιφψ τηε Χοµµισσιονερ
φορ ∆ατα Προτεχτιον ανδ ρεθυεστ ηισ ιντερϖεντιον το πυτ ιν πλαχε τηε ινφρινγεµεντ.
Χοµµισσιονερ φορ Φρεεδοµ οφ Ινφορµατιον ανδ Προτεχτιον οφ Περσοναλ ∆ατα ισ αν
ινδεπενδεντ συπερϖισορψ αυτηοριτψ ανδ ιτ ισ χλεαρλψ µεντιονεδ ιν Αρτιχλεσ 29−38 οφ
τηε Λαω νο. 9887, δατεδ 10/03/2008 ∋Ον προτεχτιον οφ περσοναλ δατα∋, ασ αµενδεδ. Ιν
τηεσε σεχτιονσ, ανδ ιν τηε φυλλνεσσ οφ τηε λαω εσταβλισηεσ τηατ τηε ϖαλυεσ ανδ πρινχιπλεσ
υπον ωηιχη τηισ ινστιτυτιον οπερατεσ, αρε ινδεπενδενχε, ιµπαρτιαλιτψ, προφεσσιοναλισµ
ανδ χον∃ δεντιαλιτψ.1 Φολλοωινγ τηισ χοµπλαιντ, ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Χιϖιλ Προχεδυρε
Χοδε, τηε δατα συβϕεχτ µαψ αππεαλ ιν χουρτ. Ιφ τηε δατα συβϕεχτ ηασ χοµπλαινεδ
χοντρολλερ ηασ νο ριγητ το χηανγε περσοναλ δεταιλσ υντιλ α ∃ ναλ δεχισιον.2
Περσοναλ ανδ ιννερ ωορλδ οφ τηε ινδιϖιδυαλ ασ ηισ λιφε σπιριτυαλ, µατεριαλ, ιντελλεχτυαλ ανδ
χυλτυραλ ηεριταγε αρε τηε ονλψ περσοναλ προπερτψ τηατ ρελατεσ διρεχτλψ το τηε ινδιϖιδυαλ
ανδ ηισ οωνερσηιπ ισ ετερναλ. Ιν εϖερψδαψ λανγυαγε, τηεσε ριγητσ µεαν σηαµε ον τηε
ινδιϖιδυαλ. Ιν λεγαλ τερµινολογψ ανδ ιντερνατιοναλλψ, ωε υνδερστανδ τηειρ πριϖαχψ. Ιφ
πριϖαχψ ισ ϖιολατεδ ορ µισυσεδ, τηεν ωε αρε δεαλινγ ωιτη ιτ, ωηιχη µεανσ τηατ ∋ουρ
ηονορ∋ ισ τραµπλεδ. Τηε εξπρεσσιον υσεδ ιν τηε Λαω ον Προτεχτιον οφ Περσοναλ ∆ατα
οφ τηε Ρεπυβλιχ οφ Κοσοϖο σηαλλ µεαν: ∋Ανψ ινφορµατιον αβουτ α νατυραλ περσον
ιδεντι∃ εδ ορ ιδεντι∃ αβλε περσον ιδεντι∃ χατιον ισ τηε περσον ωηο χαν βε ιδεντι∃ εδ,
διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ, ιν παρτιχυλαρ βψ ρεφερενχε το αν ιδεντι∃ χατιον νυµβερ ορ το ονε
1 ηττπ://ωωω.ιδπ.αλ/ινδεξ.πηπ/σθ/ηετιµι−αδµινιστρατιϖ−µβροϕτϕα−περσοναλε−τε−δηενα.
2 ηττπ://ωωω.ιδπ.αλ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT