*Regulamentul (CE) nr. 1392/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 în ceea ce privește transmiterea datelor referitoare la conturile naționale (1)

 
FREE EXCERPT

I

(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (CE) NR. 1392/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN S

, I AL CONSILIULUI

din 13 noiembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 în ceea ce prives,te transmiterea datelorreferitoare la conturile naționale

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN S, I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, înspecial articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251din tratat (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie1996 privind sistemul european de conturi naționale s

,i

regionale din Comunitate (3) cuprinde cadrul de referințăconstând în standarde, definiții, clasificări s

,i norme conta-bile comune de întocmire a conturilor statelor membrepentru cerințele statistice ale Comunității, astfel încât să seobțină rezultate comparabile între statele membre. Sistemul european de conturi 1995, instituit prin respectivulregulament, este cunoscut sub denumirea de "ESA 95".

(2) Pentru aplicarea politicii monetare în cadrul Uniunii economice s

,i monetare (UEM), în vederea coordonării eficacea politicilor economice s

,i pentru scopurile urmărite prinpoliticile structurale s

,i macroeconomice este necesar unansamblu cuprinzător de date referitoare la conturile naționale care să fie comparabile, pertinente s

,i disponibile în

timp util.

(3) Anexa B la Regulamentul (CE) nr. 2223/96 cuprinde un setde tabele cu date referitoare la conturile naționale care trebuie să fie transmise Comunității la anumite termene prestabilite. În plus, următoarele regulamente prevăd faptul căo serie de date suplimentare trebuie să fie transmise cătreComisie: Regulamentul (CE) nr. 264/2000 al Comisiei din3 februarie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE)nr. 2223/96 al Consiliului privind statisticile pe termenscurt ale finanțelor publice (4), Regulamentul (CE)nr. 1221/2002 al Parlamentului European s

,i al Consiliuluidin 10 iunie 2002 privind conturile trimestriale nefinanciare ale administrației publice (5), Regulamentul (CE)nr. 501/2004 al Parlamentului European s

,i al Consiliului,din 10 martie 2004, privind conturile financiare trimestriale pentru administrația publică (6), Regulamentul (CE)nr. 1222/2004 al Consiliului din 28 iunie 2004 privind elaborarea s

,i transmiterea datelor referitoare la datoria publicătrimestrială (7) s

,i Regulamentul (CE) nr. 1161/2005 al Parlamentului European s

,i al Consiliului din 6 iulie 2005 privind întocmirea conturilor trimestriale nefinanciare pesector instituțional (8). Prezentul regulament nu acoperădatele incluse în regulamentele menționate, însă ansamblultabelelor s

,i datelor prevăzute în toate cele s,ase regulamentemenționate în prezentul considerent constituie programulcomplet de transmitere a datelor referitoare la conturilenaționale.

(1) JO C 55, 7.3.2006, p. 61.(2) Avizul Parlamentului European din 25 aprilie 2007 (nepublicat încăîn Jurnalul Oficial) s

,i Decizia Consiliului din 22 octombrie 2007.(3) JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prinRegulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European s

,ial

Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

(4) JO L 29, 4.2.2000, p. 4.(5) JO L 179, 9.7.2002, p. 1.(6) JO L 81, 19.3.2004, p. 1.(7) JO L 233, 2.7.2004, p. 1.(8) JO L 191, 22.7.2005, p. 22.

(4) Programul de transmitere a datelor referitoare la conturilenaționale ar trebui să fie actualizat, astfel încât să ținăseama de nevoile evolutive ale utilizatorilor s

,i de noile priorități de politică publică, precum s

,i de dezvoltarea de noiactivități economice în Uniunea Europeană.

(5) Programul de transmitere a datelor referitoare la conturilenaționale ar trebui să ia în considerare schimbările politices,i statistice fundamentale, survenite în unele state membreîn decursul perioadelor de referință ale programului.

(6) Raportul Comitetului economic s,i financiar privind stadiul

obligațiilor în materie de informare în cadrul UEM din25 mai 2004, aprobat de Consiliu la 2 iunie 2004, a subliniat necesitatea modificării programului de transmitere,astfel încât să se respecte cerințele formulate în planul deacțiune UEM s

,i în strategia de la Lisabona.

(7) O bază statistică solidă referitoare la conținutul bugetelorpublice este esențială pentru o reformă economică în acordcu strategia de la Lisabona s

,i transmiterea datelor în materie de sănătate, educație s

,i protecție socială ar ajuta la realizarea acesteia. Furnizarea unor astfel de date ar trebui sădevină obligatorie, după o etapă de furnizare voluntară.

(8) Întrucât obiectivul prezentului regulament, respectiv crearea de standarde statistice comune care să permită furnizarea de date armonizate referitoare la conturile naționale, nupoate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre s

,i, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivelulComunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitatecu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol,

prezentul regulament nu depăs

,es,te ceea ce este necesarpentru atingerea acestui obiectiv.

(9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru programul statistic(CPS) s

,i al Comitetului pentru statistici monetare, financiare s

,i privind balanța de plăți (CMFB),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2223/96, alineatul (1) seînlocuies

,te cu următorul text:

"(1) Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) conturile s,i

tabelele prevăzute în anexa B, în termenele specificate pentrufiecare tabel, sub rezerva derogărilor prevăzute în anexarespectivă."

Articolul 2

Anexa B la Regulamentul (CE) nr. 2223/96 se înlocuies,te cu textul

din anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la datapublicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale s,i se aplică direct în toate statele

membre.

Adoptat la Strasbourg, 13 noiembrie 2007.

Pentru Parlamentul EuropeanPres

,edinteleH.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Pres

,edinteleM. LOBO ANTUNES

ANEXĂ

"ANEXA B

PROGRAMUL DE TRANSMITERE A DATELOR REFERITOARE LA CONTURILE NAȚIONALE

Lista tabelelor

Terment+luni(zile, dacă semenționează)

9 2007 din 1990

2008 1980-1989

6 Conturi financiare pe sectoare (operațiuni) 9 2007 din 1995

7 Bilanțuri de active s,i pasive financiare 9 2007 din 1995

8 Conturi nefinanciare pe sectoare, anual 9 2007 din 1995

9 Încasări fiscale evidențiate detaliat, pe sectoare 9 2007 din 1995

10 Tabele pe ramuri de activitate s,i regiuni, NUTS II 24 2007 din 1995

11 Cheltuielile administrației publice pe destinații 12 2007 din 1995

12 Tabele pe ramuri de activitate s,i regiuni, NUTS III 24 2007 din 1995

13 Conturile gospodăriilor pe regiuni, NUTS II 24 2007 din 1995

15 Tabelul resurselor la prețurile de bază, inclusiv transformarea în prețuri de achiziție, A60 × P60

36 2008 din 2000

36 2008 din 2000

36 2008 din 2000

24 2007 din 2000

24 2007 din 1995

26 Bilanțuri pentru active nefinanciare 24 2007 din 1995

t = Perioada de referință (an sau trimestru)(*) Se aplică întregului tabel, cu excepția posturilor selectate (a se vedea detaliile referitoare la tabel).

Tabelulnr. Obiectul tabelelor

Perioadaacoperită (*)

1 Agregate principale, anual 70 zile 2007 din 1990

2008 1980-1989

1 Agregate principale trimestrial 70 zile 2007 din 1990,trimestrul I

2 Agregate principale ale administrației publice, anual 3/9 2007 din 1995

3 Tabele pe ramuri de activitate 9/21 2007 din 1990

2008 1980-1989

5 Cheltuieli aferente consumului final din gospodării, pe destinații

Primatransmitere

36 2007 din 2000

16 Tabel privind utilizarea la prețul de achiziție A60 × P60 36 2007 din 2000

17 Tabel simetric intrări-ies,iri la prețurile de bază, P60 × P60,

cincinal

18 Tabel simetric intrări-ies,iri pentru producția internă, la prețurile de bază, P60 × P60, cincinal

19 Tabel simetric intrări-ies,iri pentru importuri, la prețurile de

bază, P60 × P60

20 Clasificare încrucis,ată a activelor fixe pe ramuri de activi-tate s

,i pe active, A17 × AN_F6†, anual

22 Clasificare încrucis,ată a formării de capital fix brut pe

ramuri de activitate s

,i pe active, A17 × AN_F6†,...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL