UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/1506 VAN DE COMMISSIE van 8 september 2015 tot vaststelling van specificaties betreffende formaten van geavanceerde elektronische handtekeningen en geavanceerde zegels die door openbare instanties moeten worden erkend overeenkomstig respectievelijk artikel 27, lid 5, en artikel 37, lid 5, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (Voor de EER relevante tekst) BIJLAGE

 
GRATIS UITTREKSEL

9.9.2015    NL Publicatieblad van de Europese Unie L 235/37

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (1), en met name artikel 27, lid 5, en artikel 37, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De lidstaten dienen te voorzien in de noodzakelijke technische voorzieningen met het oog op de verwerking van elektronisch ondertekende documenten die vereist zijn voor het gebruik van een onlinedienst die door of namens een openbare instantie wordt aangeboden.

(2) Een lidstaat die voor het gebruik van een door of namens een openbare instantie aangeboden onlinedienst een geavanceerde elektronische handtekening of een geavanceerd elektronisch zegel vereist, dient overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014 erkenning te verlenen aan geavanceerde elektronische handtekeningen en zegels, geavanceerde elektronische handtekeningen en zegels gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat en gekwalificeerde elektronische handtekeningen en zegels in specifieke formaten, of volgens specifieke referentiemethoden gevalideerde alternatieve formaten.

(3) Bij het vaststellen van deze specifieke formaten en referentiemethoden dient rekening te worden gehouden met bestaande praktijken, normen en rechtshandelingen van de Unie.

(4) Bij Uitvoeringsbesluit 2014/148/EU van de Commissie (2) is een aantal van de meest voorkomende formaten van geavanceerde elektronische handtekeningen vastgesteld, waarvoor lidstaten die in het kader van een online administratieve procedure geavanceerde elektronische handtekeningen verplicht stellen, technische ondersteuning moeten bieden. De vaststelling van referentieformaten is bedoeld om de grensoverschrijdende validering van elektronische handtekeningen te vergemakkelijken en de grensoverschrijdende interoperabiliteit van elektronische procedures te verbeteren.

(5) In de bijlage bij dit besluit worden de thans geldende normen voor formaten van geavanceerde elektronische handtekeningen vermeld. In verband met de lopende herziening van de voor langdurige archivering bestemde vormen van de referentieformaten door de normalisatie-instanties vallen normen inzake langdurige archivering buiten het toepassingsgebied van dit besluit. Wanneer de nieuwe versie van de referentienormen beschikbaar is, zullen de verwijzingen naar de normen en de clausules inzake langdurige archivering worden herzien.

(6) Geavanceerde elektronische handtekeningen en geavanceerde elektronische zegels zijn uit technisch oogpunt vergelijkbaar. De normen voor formaten van geavanceerde elektronische handtekeningen dienen derhalve van overeenkomstige toepassing te zijn op geavanceerde elektronische zegels.

(7) Indien voor het ondertekenen of verzegelen andere formaten elektronische handtekeningen of zegels worden gebruikt dan de formaten die gewoonlijk technisch worden ondersteund, dient te worden voorzien in valideringsinstrumenten die het mogelijk maken dat de elektronische...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT