Verordening (EU) nr. 705/2010 van de Commissie van 4 augustus 2010 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2009/10

 
GRATIS UITTREKSEL

5.8.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 203/19

NL

VERORDENING (EU) Nr. 705/2010 VAN DE COMMISSIE

van 4 augustus 2010

tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2009/10

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")

( 1

).

(2) Naar aanleiding van de gegevens waarover de Commissie momenteel beschikt, dienen deze bedragen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 951/2006 te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij Verordening (EG) nr. 951/2006 voor het verkoopseizoen 2009/10 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor de in artikel 36 van Verordening (EG) nr. 877/2009 bedoelde producten worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 augustus 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2010.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Jean-Luc DEMARTY Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

),

Gelet op Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker

( 2

), en met name op artikel 36, lid 2, tweede alinea, tweede zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde stropen voor het verkoopseizoen 2009/10 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 877/2009 van de Commissie

( 3 ). Deze prijzen en rechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 696/2010 van de Commissie

( 4

( 1 ) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

( 2 ) PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24.

( 3 ) PB L 253 van 25.9.2009, blz. 3.

( 4 ) PB L 202 van 4.8.2010, blz. 3.

NL

L 203/20 Publicatieblad van de Europese Unie 5.8.2010

BIJLAGE

Gewijzigde bedragen van de representatieve prijzen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT