Vështrim krahasues në peizazhin mediatik shqiptar dhe atë italian mbi median tradicionale dhe median online

AuthorElvira Rroca
Pages57-61
57
Vol. 4 No.3
January, 2019
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Vështrim krahasues në peizazhin mediatik shqiptar dhe atë italian mbi
median tradicionale dhe median online
Elvira Rroca
Vështrim krahasues në peizazhin mediatik shqiptar dhe atë italian mbi median tradicionale
dhe median online
Edhe pse media tradicionale vazhdon të jetë e pranishme, si në peizazhin mediatik
shqiptar ashtu edhe në atë italian, media online dhe veçanërisht rrjetet sociale i kanë
shpallur asaj s dë për të marrë monopolin.
Mediat e reja janë bërë pjesë e shoqërisë në mbarë Europën duke nxitur në këtë
mënyrë një revolucion kulturor. Diçka e cila është e re dhe e paprovuar më parë ngjall
kureshtje tek masa e popullsisë duke i shtyrë këta të fundit të lundrojnë në internet.
E njëjta gjë po ndodh edhe me shoqërinë shqiptare.
Interneti e ka zbehur ndjeshëm madhështinë e ekranit të televizionit.
“Por a ka kuptim të asim për një ndarje me thikë të mediave?” Koha në të cilën po jetojmë
na shtyn të mendojmë më në thellësi. Cilët janë këta ku j që ne pretondojmë të
vendosim?
A ka vërtet ku j i shprehuri?
Siç thotë Ervin Goci: “Për çfarë ndarje mes mediash tradicionale dhe të reja po asim,
kur me të njëjtën pajisje konsumojmë përmbajtje të ndryshme, dhe po për të njëjtat
përmbajtje mund të diskutojmë me miqtë në rrjet sociale?”
Gjithçka e transmetuar në televizion, në radio, e shkruar nëpër gazeta apo revista
hidhet në pak sekonda në rrjet.
Që nga ai moment materiali nuk i përket më medias apo gazetarit. Ky material bëhet
i të gjithëve.
“Wendy Griswold disa vite më parë ka theksuar se suksesi i mediave të reja nuk duhet
të jetë i lidhur ekskluzivisht me mundësinë për të ndërvepruar dhe shpejtësinë. Më
tepër, kjo lidhet me mundësinë për të kr uar diçka e cila më pas mbetet aty.”
Mediat e reja shtrojnë nevojën e rishikimit të të bërit gazetari sepse ndryshe nga sa
ndodh në median tradicionale gjithçka që hidhet në rrjet bëhet publike.
Lajmi i shpërndarë mund të kopjohet nga mediat e tjera kombëtare apo ndërkombëtare
duke cituar burimin se nga është marrë. Nëse u referohemi ngjarjeve të rëndësishme
në Itali, lajmi më parë kalon në portalet italiane të lajmeve apo rrjetet sociale. Vetë
natyra e kët mediumi të ri përfshin edhe a ësinë për të ruajtur miliona shkrime.
Angelo Romeo thotë se kur itet për mediat e reja domosdoshmërisht itet për konvergjencë.
Konvergjenca kërkon riformatim të gazetarit. Ky do të jetë një gazetar multimedial, kudo
qo ë ai, në Itali, Shqipëri, Francë, Greqi, etj.
“Stafet duhet të jenë të motivuara për të bashkëpunuar me kolegët, me të huajt me burimet e
informacionit dhe me lexuesit.”
Në web mund të kesh akses mbi shumë gazeta të printuara italiane të cilat kanë
kaluar edhe online. Gazeta e cila ka tirazhin më të lartë në Itali, e renditur e 5-ta pas

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT