Viktimat e keqpërdorimit të pozitës zyrtare

AuthorDriton Muharremi
PositionLecturer in College AAB, Kosovo
Pages104-108
104
Vol. 2 No. 3
January, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Viktimat e keqpërdorimit të pozitës zyrtare
Driton Muharremi
Lecturer in College AAB, Kosovo
Abstrakt
Çdo marrëdhënie shoqërore nënkupton forcë apo fuqi, çdo akt social është veprim
i fuqisë, çdo marrëdhënie shoqërore është e barazuar me fuqinë, kurse çdo grup
shoqëror apo sistem i organizatave, kurse çdo grupshoqëror në sistemin e organizatave
të forcës. “ Fuqia determinohet si aW ësi e ndikimit me anë të forcës. Pra, fuqia është
forcë latente. Forcat udhëheqin me botën, jo vetëm me rënien e lirë (forcat natyrore),
por edhe me fatin e botës të popujve dhe të individëve. Ato, forca pra mund të jenë
pozitive, negative, fatkëq̀ a dhe qëllimmira, publike dhe të fshehta, të njohura dhe të
panjohura. Fuqia paraqet interaksion.
Funksioni i forcës për disa është pozitive, kurse për të tjerët negative. Efektet negative
të forcës duhete liminuar për shkak të keqpërdorimit (abuse of power). Ekziston
ndër të tjera edhe forca legjitime dhe ilegjitime, si dhe forca e grupit dhe individit.
Keqpërdorimi është i mundur në të gjitha nivelet nga të gjithë ata të cilët ekanë
pushtetin informatat dhe ndikimin. Keqpërdorimi gjithmonë është idrejtuar kundër
dikujt tjetër. Mundësitë e keqpërdorimit të forcës janë të paku zuara.
Fjalet kyçe: Viktim, Keqperdorim, Force, Pushtet.
Hyrje
E drejta është një grup normash dhe rregullash ligjore të cilat mbështetennë
sovranitetin mbi territorin e caktuar, kurse ky sovranitet i ka burimet eveta, ndërkaq
ato burime janë morali dhe forca (policia dhe ushtria).
Në praktikë këto burime shpesh de nohen si dhunë shtetërore pa të cilën e drejta nuk
do të mund të dallohej shumë nga normat e zakonshme.
Pikërisht ajo dhunë shtetërore është edhe karakteristikë qenësore e çdosistemi
juridik. Prandaj, kur themi drejtësi, atëherë e kemi shumë të qartëse ̲ ala është për
një sistem të caktuar rregullash, kurse ky sistem ështësistemi juridik (i drejtësisë), të
cilin e përbëjnë normat ligjore që erregullojnë realitetin shoqëror ose veprimtarinë e
njerëzve në shoqëri.
Sistemi juridik është mënyrë e rregullimit të shoqërisë e cila shprehetpërmes mjeteve
të detyrimit, të cilat ushtrohen përmes organizimit tëjashtëm, kurse mundësia e
përdorimit të forcës, formon fuqinë rezervëvendimtare të sistemit juridi.
E drejta, pra, rezulton nga sovraniteti i shtetit dhe është në shërbim tërealizimit të
drejtësisë në shoqëri.
Viktimat e keqpërdorimit të pozitës zyrtare
E para nga veprat penale të keqpërdorimit të pushtetit apo të forcës është
keqpërdorimi i pozitës zyrtare. “forma themelore e kësaj vepre penaleekziston kur
personi zyrtar ose përgjegjës duke shfrytëzuar pozitën e t̀ zyrtare apo autorizimet,

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT