Vizion mbi zhvillimin e tregut të letrave me vlerë në Shqipëri

AuthorMarsida Harremi
PositionUniversity of Tirana
Pages534-546
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 1 No. 3
January 2016
534
Vizion mbi zhvillimin e tregut të letrave me vlerë në Shqipëri
PhD (C.) Marsida Harremi
University of Tirana
Abstrakt
Tregu i letrave me vlerë është një sistem kompleks i marrëdhënieve të individëve dhe
subjekteve, e cila është e bazuar në veprimet që kanë të bëjnë me çështjen, shpengim dhe
konvertimin e letrave me vlerë. Letrat me Vlerë - një mjet për rritjen e kapitalit.
· Funksionet kryesore të tregut të letrave me vlerë, si dhe të çdo tregut të tjetër,
janë të ndarë në dy grupe: të tregut të përgjithshëm dhe të veçantë. Funksionet të tregut
të letrave me vlerë të përcaktuar kanë ngjashmërinë e tregut në tregjet e tjera.
· Funksionet specifike të tregut të letrave me vlerë:
- Rishpërndarës (tregu i kapitalit luan një rol të rëndësishëm në të holla për rishpërndarjen
ndërmjet zonave të ndryshme dhe industrive, ky tipar gjithashtu përfshin transferimin
e parave në formë produktiv, financimin e buxhetit të shtetit);
- Mbrojtjës (sigurim opsional të rreziqeve financiare) në funksion të tregut të letrave me
vlerë;
- Çmimi (tregu luan një rol të rëndësishëm në palosjen e çmimit të tregut);
- Komercial (të ardhurat nga një shumëllojshmëri të operacioneve të kryera në treg);
- Informacioni (në treg ka informacion në lidhje me objektet e ndryshme të tregtisë, dhe
në të ardhmen ky informacion do t’i komunikohen pjesëmarrësve të tjerë të tregut të
mallrave dhe të ketë një ndikim të rëndësishëm në to);
- Rregullimi (në treg ka disa “rregulla”, praktika e zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të
menaxhimit dhe të kontrollit trupave).
Tregu i letrave me vlerë është e përbërë nga disa “tregje mini”:tregun e aksioneve, tregu
i bonove, tregu i bonove afatshkurtra (bono thesari), kursimeve të tregut të kredisë (OGSZ)
obligacione të tregut të qeverisë (OFZ), obligacionet e tregutBono monedhës tregut kredi
të thesarit, institucionet e tregut financiare, vërtetimi i tregut të arit, bursat,
departamentet e letrave me vlerë të shkëmbimeve të mallrave.
Në treg ka lloje të ndryshme të transaksioneve të letrave me vlerë. Të gjitha transaksionet
kryhen nga disa grupe të mëdha të pjesëmarrësve të tregut. Së pari, ajo është operatore
që kryejnë blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë. Së dyti, ajo është organizatore, të cilët
janë përgjegjës për sheshe punë me cilësi. Së treti, janë bankat, depozituesit, organizatat
pastrimin, etj, të cilat kryejnë kontabilitetin e detyrimeve reciproke. Së katërti, ajo
regjistron të hyra në regjistrin e aksioneve të mbajtësit të sigurisë.
· Siguria fillon udhëtimin e saj në tregun primar, ku është oferta e saj fillestare
publike. Investitori i pari blen një siguri, ai ka të drejtë që ta rishes ose ta këmbej etj.
Tregtari, i cili e blen letrën, e shet atë me çmimin e tregut.
· Në të ardhmen, kjo letër bie në tregun sekondar, ku ka të gjitha operacionet e
mëvonshme. Në këtë treg, ka një rishpërndarje të burimeve në mesin e investitorëve. Ku
operacionet janë kryer nga tregtarët dhe agjentët. Tregtarët që punojnë për veten e tyre
dhe agjentët për të përmbushur urdhërat e konsumatorëve. Për llogaritjen e
transaksioneve të ndërsjella ndërmjet tyre janë kompani përgjegjëse.
Në këtë punim do të pasqyrohet gjithashtu edhe situate aktuale e tregut të letrave me
vlerë. Disa arsye se pse duhet zhvilluar ky treg dhe a do të ketë të ardhme bursa e letrave
me vlerë?

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT