Zhvillimi i Prokurimit Publik në Kosovë

AuthorAzem Duraku
PositionFakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
Pages166-176
166
Vol. 4 No.1
May, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Zhvillimi i Prokurimit Publik në Kosovë
PhDAzemDuraku
Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
Absract
With this paper eorts have been made to explore analyze and address the role and
importanceofpublicprocurementinthespendingofpublicmoneywithparticularemphasis
on the history and development of the public procurement system in Kosovo.
TheRepublicofKosovoupontheendofthewarinJunehasfacedseriouschallengesbut
itshouldhavegonethroughitAerthewarbetweenandKosovowasadministered
byUNMIKwhichthenindeclaredtheindependence
Agood procurementsystem in Kosovowill haveanimpact ontheelimination ofnegative
phenomenacorruptionandmismanagement inthemanagementofpublicspendingbythe
spendingagencies andwill havean impacton theincreaseof budgetsavings Otherissues
to be addressed in the forthcoming period include: professionalism of public procurement
ocials introduction of public procurement management procedures beer ow of
communication between all public procurement actors use of eprocurement supporting
SMEsin publicprocurementfull coordinationbetween theInstitutionsin ordertoachieve
the most comprehensive implementation of eprocurement training in the eld of public
procurement. Electronic Procurement is a procurement system that uses the opportunities
created by information and communication technology to increase the eciency of the
procurementprocess Currentpaperworkvolumes atdierent levelsof governmentshould
gradually be stored electronically on national and local databases for easy retrieval and usage
whenneeded
Keywordsprocurementeprocurementvalueformoneyaccountabilitypublicspending
Hyrje
Prokurimi publik në Kosovë ka lluar të paraqitet menjëherë pas përfundimit të
luëssëvititDuke parë rëndësinë e një fushe të re të kruar që nga llimi
në Kosovë Administrata e Kombevetë Bashkuara në Kosovë UNMIK përgatiti
dhe zyrtarizoi më  dhjetor  dokumentin e parë mbi prokurimin publik i
njohursi InstruksioniiAdministrimit Financiarnrmbi ProkuriminPublik
dukeshfrytëzuarmjetet eBuxhetittë KonsoliduartëKosovësKyinstruksionështë
dokumentiidytëizyrtarizuarnëKosovëmenjëherëpasInstruksionitAdministrativ
Financiarnricilirregullonprocedurateshpenzimittëmjetevebuxhetoretë
BuxhetittëKonsoliduartëKosovës
Këto dy dokumente të nxjerra menjëherë pas luës në Kosovë kanë qenë bazë
kryesore e implementimit dhe menaxhimit të të gjitha aktiviteteve të prokurimit
për mallra, punë dhe shërbime, si nga aspekti i prokurimit ashtu edhe nga aspekti
nanciarIAFnrkaqenëibazuarnërregullateprokurimittëBankësBotërore
dhenëLigjinmbiTregtinëNdërkombëtaretëKombevetëBashkuaraUNCITRAL
rregulla këto të cilat janë shfrytëzuar edhe nga shumica e vendeve të Evropës
Qendrore dhe Juglindore gjatë periudhës transitore.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT