Abuzimi i të drejtave të punëtorëve në Republikën e Kosovës

AuthorMustafë Kadriaj - Lulzim Beqiri
Pages157-163
157
Vol. 2 No. 3
January, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Abuzimi i të drejtave të punëtorëve në Republikën e Kosovës
Mustafë Kadriaj
Lulzim Beqiri
Abstrakt
Duke u nisur nga parimi shkencor ekonomik qëllim içdo qeverie është rritja ekonomike,
mirqenia, mbajtja nën kontroll e in acionit si dhe ulj a e papunsisë.Që nga mbas luW a në Kosovë
të punzënia dhe të drejtat e puntorëve ka qenë dhe vazhdon të jetë një palgë e pa shërueshme
për shoqërinëkosovare. Abuzimi agrant dhe i vazhdueshëm i qvereive dhe i spubjekteve
ka qenë se në emër të punsimit është marr vota e qytetarit të Kosovës,ndërsa Republika e
Kosovës është me një papunësi përafërsisht 40%.Abuzimi në sektrin publik është evidente
punsimi në afërsi familjare, animi partiak, punsimi përmes mitos, si dhe më e rënda abuzimi
moral kur asim për gjinin femrore, ndërsa thirrja akademike dhe profesionalizmi as që vie
në shprehje për kundër kërkesave në konkurse nga ana e institucioneve. Abuzimet evidente
në sektorin privat janë pranimi pa konkurs, puna provuese sipas tekve të pronarit, punsimi
informal, punsimi nën moshën 18 vjeq, sidhe moskompensimi i punës jasht orarit si dhe mos
dhënia e pushimit vjetor dhe shëndetësor.Hulumtido të jetë një hap i vogël për përmirsimin e
punsimit dhe të drejtave të puntorve në Kosovë.
Fjalët kyçe: Punsimi, të drejtat e puntorëve, sektori publik dhe privat.
Hyrje
Ekonomiksi i punës është një degëzim i shkencës ekonomike pra, i Ekonomiksit.
Ekonomiksi i punës studion mënyren e organizimit, funksionimit të tregjeve të punës
si dhe proceset dhe pasojat që ndodhin në tregjet e punës.Ekonomiksi i punës merret
gjithashtu edhe me studimin e mënyrës së sjelljes të pjesmarrësve në tregjet e punës
si dhe me politikat shtetërore që kanë të bëjnë me punsimin dhe pagesën e faktorit
punë. (Qirici, 2005, p. 6). Me page kuptojm e ardhura nga të punsuarit në një biznes
privat, shtetror, apo në shërbim civil të një vendi. Ndërsa pagë reale është emërore
të pjestuara me indeksin eçmimeve. Tregon çfarë dhe sa mund të blejë realisht
konsumatori me pagën që merr. (SKENDERI, 2010, p. 181). Me punë kuptojm çdo
veprimtari që prodhon sende ose shërbime që kanë vlerë këmbimi.Me një kuptim më
të ngusht puna e një njeriu është një veprimtari që prodhon diçka e që ka vlerëpër një
njeri tjeter.Punsimi është gjetja ose sigurimi i një pune nga persona të pa punëpor që
janë në kërkim të një pune. Punsim iplotë është masa e punsimit që i përgjigjet normës
natyrore të papunësisë, d,m.th. niveli më i lartë i punsimit në afatgjatë. Punëdhënësi
është personi apo organizata që ofron punë kundrejt një page ose rrogë të caktuar.
Punonjës: person i punsuar në një organizatë shtetërore apo private kundrejt pagës.
(SKENDERI, 2010, p. 209).Papunësia: përbën një prej statistikave ekonomike më të
rëndësishme të botës. Kjo u tregon politikanëve dhe ekonomistëve se sa mire është
duke punuar një ekonomi,kur papunsia është ekonomia shumë e ulët, ekonomia
duhet të ngadalësohet, Pakëz papunësi konsiderohet një gjë e mire për ekonominë
( është mirë të ketë në xhiro njerëz që kërkojnë punë, pasi vetëm kështu ekonomia

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT