Të Ardhurat Vendore dhe Autonomia Fiskale Rasti i Shqipërisë

AuthorFatlum Nurja
PositionDecentralization & Local Governance Expert Planning and Local Governance Project (PLGP) in Albania
Pages128-138
128
Vol. 3 No. 1
May, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Të Ardhurat Vendore dhe Autonomia Fiskale Rasti i Shqipërisë
Fatlum Nurja PhD
Decentralization & Local Governance Expert
Planning and Local Governance Project (PLGP) in Albania
Abstrakt
llim të dekadës së fundit të shekullit të XX-të (viti 1992), pasi u realizuan zgjedhjet e para
demokratike dhe të lira, i gjithë sistemi ndryshoi dhe njëkohësisht së bashku me ndryshimet
e tjera erdhën edhe ndryshime në ndarjen e administrative dhe territoriale të vendit si dhe në
organet e qeverisjes vendore.
Shqipëria ka bërë hapa të dukshëm në reformat e decentralizimit të qeverisjes vendore, në
transferimin e funksioneve nga qeveria qendrore.
Tema më e debatueshme sa i përket reformave decentralizuese ka qenë ajo e decentralizimit të
nancave të cilat herë pas here nuk kanë ndjekur funksionet që transferoheshin nga qeverisja
qendrore drejt asaj vendore duke i prezantuar mandatet vendore si të pa nancuara.
Përveç kësaj, problem ka qenë dhe fuqia vendimmarrëse në lidhje me nancat nga ana e
strukturave vendore apo thënë më sakte Autonomi skale. Pavarësisht përpjekjeve për te
rritur nancat vendore ne vitet e fundit, koe cienti i autonomisë skale është ne nivelin 70%
(2015). Rritja e nancave vendore është bërë nëpërmjet rritjes së transfertave te kushtëzuara
apo granteve konkurruese për të cilat njësitë vendore nuk kanë fuqi vendimmarrëse e për
pasojë koe cienti i Autonomisë skale ka pësuar ulje.
Fjalë kyçe: Decentralizim, Autonomi skale, Të ardhura vendore.
Parashtresë
Ne këtë punim vëmendje i është kushtuar analizës krahasuese e të ardhurave vendore
ndër vite si dhe një krahasim me vendet e Evropës juglindore. Me tej në punim bëhet
një analizë të elementëve përbërës te nancave vendore dhe kryesisht te transfertave
ndërqeveritare duke u ndalur dhe analizuar shkaqet, arsyet dhe ndikimeve ne
funksionimin e qeverisjes vendore.
Po kështu, pavarësisht analizës sasiore te treguesve te nancave vendore objektivi i
punimit është ballafaqimi i këtyre treguesve me treguesit e Autonomisë skale si një
tregues i cili prezanton “cilësinë” e këtyre nancave nga këndvështrimi i Autonomisë
Vendore.
“Konteksti institucional i decentralizimit skal nënkupton mbi të gjitha zhvillim
ekonomik, natyrën e sistemit ligjor, procesin e vazhdueshëm të reformave ekonomike
dhe politike, organizimin e institucioneve monetare dhe nanciare, dhe tensionet
që dalin nga dallimet etnike, fetare, apo ekonomike” (Wildasin, D. 1997), gjithashtu
“Decentralizimi skal, pra caktimi i funksioneve shpenzuese dhe burimeve e të
ardhurave ka një ndikim të dukshëm për qeverisjen dhe cilësinë e qeverisjes”
(Humplick, Frannie & Antonio Estache. 1995).
Këto përcaktime tregojnë qartë rëndësinë që ka decentralizimi skal në konsolidimin
e autonomisë vendore në përgjithësi dhe ndikimin në zhvillimin ekonomik vendor

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT