Depresioni dhe Ankthi tek adoleshentët si dhe ndërlidhja e tyre me suksesin në shkollë

AuthorKaltrina Skoro Murtezaj - Blerina Vehbiu
PositionKolegji Fama
Pages116-127
116
Vol. 3 No. 1
May, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Depresioni dhe Ankthi tek adoleshentët si dhe ndërlidhja e tyre me
suksesin në shkollë
Kaltrina Skoro Murtezaj
Kolegji Fama
Blerina Vehbiu
Kolegji Fama
Abstrakt
Qëllimi i këtij hulutmim është që të vlerësohet suksesi dhe ndërlidhja e saj me depresionin,ankthin
në mes të nxënësve të shkollave të mesme në Prizren, si dhe krahasimet gjinore në mes të
adoleshentëve me depresion dhe ankth.Në këtë hulumtim kanë marrë pjesë adoleshent të
moshës 14 deri 20 vjeq, ku është bërë përpjekje që përmes rreth njëzet e pesë pyetjeve të matet
prezenca e depresionit, ankthit,krahas gjinive, si dhe ndërlidhja e tyre me suksesin në shkollë.
Ky hulumtim është realizuar me nxënësit e klasave të teta, nënta, dhjeta, njëmbëdhjeta dhe
dymbëdhjeta të shkollave të mesme në Prizren.Mjet matës është perdorë pyetësori me pyetje
të mbyllura ku,subjektet janë përgjigjur në pyetje në atë mënyrë që ata kanë pasur opcione të
përgjigjeve me alternativë (1-4).Mostra përbëhet prej n=34 rasteve prej të cilëve 47.1% (n=16)
të respondentëve kanë qenë mashkuj dhe 52.9% (n=18) kanë qenë femra.Sa i përket dallimeve
gjinore mes adoleshentëve të shkollave të mesme edhe pse femrat kanë treguar pikë më të
ulëta të depresionit,është vërejt se nuk ka pasur dallime signi kante sa i përket depresionit
në mes të meshkujve dhe femrave. Dallimet gjinore tek adoleshentët me ankth,sa i përket ankthit
edhe përkundër asaj që femrat kanë rezultu me pikë më të lartë të ankthit, sipas krahasimit të
mesatareve gjegjësisht analizimit të t-testit nuk ka pas dallime signi kante. Dallimet gjinore tek
adoleshentët me ankth,sa i përket ankthit edhe përkundër asaj që femrat kanë rezultu me pikë
më të lartë të ankthit, sipas krahasimit të mesatareve gjegjësisht analizimit të t-testit nuk ka pas
dallime signi kante.(2) Suksesi dhe ndërlidhja me depresionin , sa i përket ndërlidhjes së suksesit
me depresionin tek femrat ka rezultu me keshtu pike te ulta te depresionit me nje mesatare me
te larte te suksesit Sukesi dhe ndërlidhja me ankthin.Ndërlidhja e suksesit me ankthin te femrat ka
rezultu me pika te larta të ankthit por edhe me mesatare te lartë të suksesit ku meshkujt kanë
tregu pika më të ultë të ankthit por edhe me një mesatare më të ulët të suksesit të tyre.
Hyrje
Adoleshenca është periudhë kalimtare e zhvillimit të individit, ndërmjet fëmij ërisë
dhe moshës së rritur, kjo periudhë e zhvillimit përshkohet nga një varg ndryshimesh
dramatike(në planin organik, emocional, dhe social),kurse në raste të veçanta
me turbullira dhe strese.Psikologët konsiderojnë se adoleshenca llon në kohën e
pubertetit.Termi pubertet i referohet periudhës së pjekurisë zike(seksuale) që
llon rreth moshës dhjetë ose dymbëdhjet vjeçare për vajzat dhe trembëdhjet ose
katërmbëdhjetë vjeçare për djemt.(Murtezani, 2006).
Problemet që paraqiten në këtë periudhë
llim të shekullit të 20-të, shumë njerëz e shi nin adoleshencën si periudhë
me paqëndrueshmëri të madhe dhe emocione të forta.Adoleshenca rrjedh

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT