Disa nga ligjet dhe rëndësia e tyre për zhvillimin ekonomik të Kosovës

AuthorAfrim Selimaj - Bedri Millaku - Adem Dreshaj
PositionUniversiteti 'Haxhi Zeka' Pejë
Pages62-65
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 1 No. 2
September 2015
62
Disa nga ligjet dhe rëndësia e tyre për zhvillimin ekonomik të Kosovës
Prof. Ass. Dr. Afrim Selimaj
Universiteti “Haxhi Zeka” Pejë
Prof. Ass. Dr. Bedri Millaku
Universiteti “Haxhi Zeka” Pejë
Prof. Ass. Dr. Adem Dreshaj
Universiteti “Haxhi Zeka” Pejë
Abstrakt
Zhvillimi ekonomik Republikës së Kosovës është I ndërlidhur me funksionimin e ligjeve
te cilat janë të favorshme dhe mund te vejnë ne funksion zhvillimin e vendit duke
paraqitur te arritura te larta për vendin. Duke e pas te rëndësishëm zhvillimin e vendit.
Sot Republika e Kosovës ka nevojë shumë te madhe për zhvillimin ekonomik dhe
njëkohësisht për ngritjen e mirëqenies së popullsisë. Për ketë arsye është marrë pjesa e
legjislacionit te disa ligjeve si bazë e rëndësishme për zhvillimin e vendit.
Fjalët kyçe: Zhvillimi ekonomik, Ligjet, Republika e Kosovës, funksionim i ligjit, mirëqenia
e popullsisë.
Hyrje
Ligjislaicioni është elementi shumë i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë. Ne
radhë te parë zhvillimi i shoqërisë njerëzore do të ishte jofunksional ne qoftë se
nuk zbatohet legjislacioni. Gjatë fazave të zhvillimit ekonomik legjislacioni ne fuqi
mund te arrije rezultatet te cilat janë element bazë për zhvillimin e shoqërisë. Aq sa
janë funksionale ligjet aq me mirë do te jetë edhe zhvillimi i shoqërisë njerëzore.
Me të drejt lind pyetja se si funksion legjislacioni në Republikën e Kosovës. Sa është
në disponim të zhvillimit ekonomik. Si funksionon ne kuadër të zhvillimit ekonomik
dhe sa është efikas për te kontribuar drejt zhvillimit të vendit. Ligjet janë të shumta
disa janë funksionale e disa funksionojnë me pak. Ne ketë punim janë përfshirë disa
nga ligjet me të rëndësishme te cilat kanë ndikim në zhvillimin e shumë veprimtarive
ekonomike ne të gjitha sektorët duke filluar nga ato prodhuese deri tek ato shërbyese.
Nga kjo nënkuptohet se zhvillimi ekonomik është i varur nga legjislacioni dhe
format e tij. Për zhvillimi e secilit biznes se pari ne rënd te parë ne duhet për ta
konsultuar legjislacionin. Pse ndodh kjo? Legjislacioni është baza me e mirë për
zhvillimin e bizneseve të ndryshme. Ligjet që lidhen me zhvillimin ekonomik të
Kosovës, kanë bazë përmirësimit të gjendjes aktuale ekonomike dhe përkushtimin
për aprovimin e ligjeve që prekin drejtpërdrejtë zhvillimin ekonomik, projektet që
varen nga ligjet në procedurë, si dhe gatishmërinë e Kuvendit për t’i proceduar sa
më parë. Kjo është qe të përmbushë agjendën legjislative, duke theksuar se zhvillimi
ekonomik i vendit kërkon angazhim të shtuar dhe duhet të jetë prioritet i parë i
institucioneve.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT