E drejta juridiko-pronësore dhe institucionet të cilat kanë administruar me pronën në Republikën e Kosovës

AuthorIlir Ramadani
PositionInternational Law, South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia.
Pages19-26
19
Vol. 4 No.1
May, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
E drejta juridiko-pronësore dhe institucionet të cilat kanë administruar me
pronnnëRepublikëneKosovës
IlirRamadani
International Law, South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia
Abstrakt
E drejta pronësore është një ndër të drejtat më elementare njerëzore, të cilën aktet e ndryshme
ligjoreekanëpërkuzuarnëmënyratënduarnduarshmethelbiitëcilaveështësigurimidhe
garantimiikësajështjemeligjmirëtërregulluarKrahasuarmeishsistemetsocialisteqoë
edheme atëdi mëliberal siai iishRSFJsë rregullativatemëvonshmeligjoretëhartuara
përkitazimekëtëështjenësistemetmedemokraciliberalekanëqenëshumëtëqartatëprera
dhe juridikisht më sistematizuara. Në Shqipëri aspekti i pronësisë mbetet ende 'mollë sherri'
eshumëkontesteve nëraportetndërnjerëzorendërsapasluësedheKosovaupërballë me
ndryshime që kishin të bënin me këtë problematikë, por që nuk ishte e natyrës sikurse në
ShqipëriNjë ndihmesë tëkonsiderueshme nëhartimin e ligjevepërfshirë edhetë at mbi
pronësinëKosovësiakadhënëadministratandërkombëtarenjëherëajoeUNMIKutepastaj
ajoeEULEXitgjëqëkruannjëbazamanttëqëndrueshëmnëharmoniziminemëvonshëmtë
ligjeve autentike, në kontekst të kushteve, rrethanave dhe situatës së përgjithshme.
Fjalët kyçe: Pronësia, Agjencia e Privatizimit të Kosovës, Kushtetuta si akt themeltar.
Hyrje
Me nocionin e drejta e pronësisë kuptojmë njërin ndër institutet juridike më
rëndësishmë të së drejtës civile, respektivisht institutin juridik më të rëndësishëm të
sëdrejtëssendorenëveanti. Me plotë të drejtë mund të themi se e drejta e pronës
ështënjëngatëdrejtatthemeloretënjeriutdhesikategoriekonomikojuridikeecila
lidhet skajshmërisht me strukturat përkatëse politike e shoqërore të një shteti2.
SipasProfesor Statovcit nëlibrine t Pronësiaorigjina dhe zhvillimideniconi
ipronësis përcaktohetsi institucionkryesor i do rendijuridik qënë varshmëri
me të derivohen, lindin dhe zhvillohen institucionet e tjera juridike e shoqërore.
Aitheksoi sejo vetëmstudimi iinstitucioneve juridikepor edheështjetetjeratë
rëndësishme shoqërore bëhen në lidhshmëri me pronësinë dhe me marrëdhëniet e
pronësisë në kuadrin e një tipi të caktuar të mënyres së prodhimit të një shoqërie në
një fazë të caktuar të zhvillmit të saj shoqëror. Për nga natyra dhe konstruksioni i saj
juridik, pronësia paraqet një institucion tejet të ndërlikuar, i cili mund të studiohet
përcaktohetdhedenohetvetëmsipasmarrëdhënievetpronësisësënjëshoqërietë
caktuarshoqëroreekonomike.
1 Aliu, Abdullah, E drejta Sendore(Pronësia),”2004, f.75.
2 Faqja zyrtare e Avokatit të Popullit, më gjerësisht shih në: http://www.avokatipopullit.gov.al/en/node/238

3 Statovci, Ejup, Pronësia Origjiana dhe Zhvillimi, 2009,f.13.
4 Po aty ,f.13.
5 Po aty,f.13.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT