A është dhuna një rrugëzgjedhje në arsimin gjithëperfshirës?

AuthorAlbana Nergjoni
PositionShkolla 'Qybra Sokoli' Përrenjas
Pages134-140
134
Vol. 4 No.1
May, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
A është dhuna një rrugëzgjedhje në arsimin gjithëperfshirës?
Albana Nergjoni
Shkolla “Qybra Sokoli” Përrenjas
Abstrakt
Kyartikullsynontesjellësdaterealitetittësotëmdukeenjohurmënëbrendësi
situatën.
Dhunanjëfenomenimbarturprejkohëshnëarsimintonëpasojatesajnëjetëne
çdonxënësi
Njohjangaafëreproblemeveqëkanënxënësitenjëklasetëcaktuarpormbitë
gjithaeatyrenxënësveqëkrojnësituatajotëkëndshmebrendanjëoremësimi
Lidhjaprindërmësuesnxënësnjëmarrëdhënieendërsjelltëpozitivepërtëtria
palët.
Hyrja
Pa hapur mirë derën e një klase, ajo që has në kontakin e parë është zhurma e cila
mund të ketë shkaqe të ndryshme si : diskutimi për një ndeshje futbolli, një telenovelë,
njëmesazhFCB një thashethem vajzashveshjetëmodësnjë temë romani e pse
jo dhe një problem matematike. Diskutimi vazhdon me të njëjtin ritëm dhe pse
mësuesi mund të jetë brenda klasës me regjistrin në njërën dorë e në dorën tjetër
mjetet mesimore, qetësia do kohën e saj që të vendoset. Kjo është normale në kohët
e sotme, prandaj roli i mesuesit nuk është vetëm mësimdhënia e një lëndë të caktuar
mësimorepor njëmorilëndësh nënjëorë mësimiBrendanjë klaseka nxënës me
temperamente të ndryshme ka prej tyre që kanë një vueshmëri të rregullt dhe
sistematike në programin mësimor kurse të tjerë për arsye të ndryshme vnë të
hënëndhetëpremtenpërtëmosthënërastetetjeraqëjanëzikishtbrendaklasës
sepse mendërisht fantazia e tyre mund të jetë diku tjetër, larg shkollës. Pavarësisht
gjithçkajenukduhettëharrojmësefëmëtvnënëjetëtëpafuqishëmdhetëpaaë
atasmundtëzhvillohenvetëmSimësuespunajonëështëtiedukojmëetimësojmë
sitëçajnë nëjetëKjonukështëdetyrëelehtë Disaherëklasattonajanë vendeqë
ngacmojnë kërshërinë, ato na ofrojnë ne dhe nxënësve gaz dhe hare. Herë të tjera, ne
mundtëndihemitëtensionuardhetëzhgënjyerdhedyshojmë nëaësitëtonapër
të kryer detyrën si duhet. Ka raste kur puna jonë nuk na duket aspak interesante, por
puna e mesuesit në të vërtetë është një punë me shumë rëndësi, që si rastis kujtdo
që ta ushtrojë. Jemi te sigurt si arsimtarë se sa e lodhshme është të japësh mësim në
kohëte sotme Ndryshe nga një prindmësuesiështë përgjegjës për shumë fëmë
njëheraziku seciliprejtyre është unikGjithashtuata nuksillengjithnje siçdotë
dëshironim ne. Ne na duket se e kemi gjetur zgjidhjen se si të funksionojë njëra klasë,
kuratalargohendhezëvendësohenmefytyratërejaatëherëgjithçkanisngallimi
Ajo që i ngelet një mësuesi në situata të tilla është mirëmenaxhimi i një ore mësimi,
njohja nga afer e problemeve që nxënësit i shqetësojnë dhe mbi të gjitha, inkurajimi
përtëdëgjuarevlerësuarnjëritjetrindheasnjëherëhumbjaekontrollitecilatëçon
tedhunapsikologjikeezikenjëkohësisht

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT