Kontratat konsensuale

AuthorEdvin Bica
PositionFakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranes
Pages34-42
34
Vol. 2 No. 3
January, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Kontratat konsensuale
Edvin Bica, Doktorant
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranes
Hyrje
Aty k u ka një kontratë,ka drejtësi”do të shpreheshin përkrahësit e shkollës së
autonomisë së vullnetit. Jeta e një sendi është e gjerë dhe e shumëllojshme dhe është e
pamundur që ajo të përfshihet në një studim të vetëm,dhe për më tepër të përpiqemi
të konturojnë që korniza juridike një nga elementet më dinamike të tillë, të jetë
pikërisht e kontratave. të pozicionur në një këndvështrim të tillë, e shumta që mund
të bëjmë ti kërkojmë vetes është vetëm konstatimi i fakteve dhe i rrethanave, pa marrë
përsipër detyrimin për tu futur ne rrethin vicioz te zgjedhjes së dilemave që lindin në
praktikë gjatë zbatimit të këtyre kontratave. Jo më kot studimet e shekullit te XVIII
e kanë lidhur nocionin e kontratës me nocionin e drejtësise.Edhe legjislacioni yne ka
shprehur <> e t̀ me parimin tashmë të mirënjohur<>
sipas të cilit lejohet cdo kontratë,mjaW on që ajo të mos bjerë në kundërshtim të ligjit.
Tek ne justi kimin më të mirë, një arsyetim të tillë e gjen në postulatin <
cdo gjë që nuk ndalohe>>.Një ̲ ali e tillë mund të duket në pamje të parë dhe si një
so zëm,por në realitetin shqiptarë ajo gjen shprehjen e saj të përshtatshme.është
e paarsyeshme, dhe do të ishte mjaW voluminoze e jopraktike kr̀ imi i <
kontratash>>ku legjislatori të rrinte e të numëronte tërë rradhën e kontratave qe
zhvillohen apo priten të zhvillohen në spektrin juridiko-civil të një shteti të dhënë.
Legjislatori parashikon rregullimin,pasojat,palët.përmbajtjen e një sërë kontratash,që
me plotkuptim mund të quhen elita e kontratave civile dhe nga ana tjeter i lihet rrugë
e hapur ligjore ekzistencës së kontratave të tjera, mjaW on që ato të jenë në përputhje
me rregullat në fuqi.
Kontratat konsesuale
Kontratat konsesuale lidheshin me pëlqimin e thjeshtë të palevë. Detyrimi kr̀ ohej në
momentin e lidhjes së marrëveshjes pavaresisht nga mënyra e lidhjes së marrëveshjes.
Katër kontratat më të rëndësishme të qarkullimit ekonomik ishin:
Shitblerja (emptio-venditio) sipas të drejtës romake është një kontratë konsesuale me
të cilën njeri prej kontraktuesve(shitesi)detyrohet ti kalojë posedimin e një sendi një
personi tjetër (bleresit), ndërsa ky detyrohet të paguajë një shumë të hollash.
Në origjinën e saj,forma antike e shitblerjes konsistonte në këmbimin ose ndërrimin e
disa sendeve të tjera.Sipas Paolos “shitblerja e ka origjinën tek ndërrimi i sendeve”Në
antikitet nuk ekzistonte monedha dhe për më tepër nuk mund të bëhej dallimi midis
mallit dhe cmimit të t̀ , por secili sipas nevojave të momentit këmbente sende jo të
domosdoshme me ato të dobishme, sepse ndodh shpesh që ajo cka dikush e kishte
me bollëk u mungonte të tjerëve, por meqë ndoshta që jo gjithmonë e jo lehtë gjeje
atë që dëshiroje, u zgodh një material vlerësimi të cilit u bë publik dhe i përjetshëm

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT