Mbi lirinë dhe barazinë : J. Rowls

AuthorSuela Ibraimllari
Pages267-274
267
Vol. 3 No. 1
May, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Mbi lirinë dhe barazinë : J. Rowls
PhD (C.) Suela Ibraimllari
Abtsrakt
lozo në politike shpesh vihen përballë koncepte të ngjashme për nga kuptimi, por që në
realitet shpesh derivojnë në nocione antonimike të njëra-tjetrës. Kjo ndodh, sepse edhe vetë
sistemet demokratike ndryshojnë nga njëri vend në tjetrin, në mënyrën e njohjes dhe vënies
së tyre në jetë. Kështu Holmes shprehet se: “Nuk kam asnjë respekt për barazinë, që për mua
s’është veçse idealizim i smirës”(Kis,J.,1998, fq.59), duke e lidhur barazinë me elementë të
moralit, asaj që është e mirë dhe është e keqe.
Por lind pyetja: A janë liria dhe barazia koncepte që i vishen etalone matëse të moralitetit
në sistemet politike, siç është demokracia përfaqësuese? Apo mos ndoshta në këto sisteme
konceptet ngrejnë dilema dhe paradokse, sepse i atashohen elementëve të tjerë të sistemit
politik, siç janë pushteti, sovrani, e drejta, ligji etj…? Deri ku shkon ky atashim dhe a mund
të bëhemi skeptikë për t’i vendosur konceptet si brenda sistemit politik ashtu edhe brenda
moralit?
Ky punim ka për qëllim t’u japë përgjigje pyetjeve të mësipërme, duke u fokusuar dhe
thelluar në njohjen dhe re eksionin lozo k të ideve të Rowls. Njohja e lozo së së tyre, si
përfaqësues të lozo së politike postmoderne, do të orientojë diskutimin mbi demokracitë
e sotme përfaqësuese si dhe mbi mënyrën se si këto koncepte në varësi të përdorimit të tyre
çojnë në denigrim dhe jo vetëm në konsolidim të demokracive të sotme.
Fjalët kyç: liria, barazia, demokracia përfaqësuese, Rowls.
Hyrje
Vlerat e lirisë dhe barazisë, janë bërë pjesë e re eksioneve lozo ke që kur ato u
bënë pjesë e diskutime historike nga Revolucioni Francez. Por ato janë atashuar me
koncepte të tjera siç është “drejtësia” , “ proporcionaliteti”’ “paanësia” etj...
Ndryshe nga nocioni i lirisë, që mund të jetë lehtësisht i përvetësueshëm nga cdo
qënie njerëzore; nocionet “barazi” dhe “drejtësi” si nocione të lidhura në mënyrë
të pashmangshme me njëri-tjetrin; kthehen në nocione subjective dhe relative. Nga
pikëpamja lozo ke nocioni i mbirenditur është ai i “drejtësisë”, si nocion qartësisht
i pasur me parakushte që përmes kompromisit shoqëror përcaktojnë se çfarë është
e drejtë ose jo. Përmes re eksionit në fushën e lozo së politke le t’i kuptojmë
konceptet më gjerësisht.
1. Rreth kuptimit të lirirsë dhe barazisë në lozopolitike
Një nga elementët thelbësorë në ideologjinë politike bashkëkohore është liria. Dy
pyetjet kryesore që lindin në lidhje me këtë element janë:
a. Çfarë është liria dhe çdo të thotë që dikush gëzon liri për të bërë ose jo një
veprim të caktuar?
b. Cilat janë caqet e lirisë vetjake?
Filozofët e kanë përku zuar lirinë, si diçka që varet nga alternativat që shtrohen para
individit dhe a ësia e tij për të zgjedhur mes tyre. Kështu sipas Mill: “Hapësira e

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT