Mësimi i diferencuar në shkallë të ndryshme të vështirësisë, në shkollat fillore në Kosovë

AuthorBehxhet Gaxhiqi
PositionUniversiteti i Gjakovës 'Fehmi Agani' Gjakovë
Pages237-245
237
Vol. 3 No. 1
May, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Mësimi i diferencuar në shkallë të ndryshme të vështirësisë, në shkollat
llore në Kosovë
Prof. assoc. Dr. Behxhet Gaxhiqi
Universiteti i Gjakovës ”Fehmi Agani” Gjakovë
Me rastin e percaktimit të këtij hulumtimi i cili është me një rëndësi të veqant, është
shumë me rëndësi te cekim se deri më tani në këtë drejtim nuk është ndërmarrur asgjë
konkrete, ngase siq dihet kanë ndikuar një numer i madh i faktorëve të ndryshëm.
Me punën tonë do të mundohem që t’i speci kojm faktorët por edhe format dhe
mundësit për zbatimin dhe aplikimin e një forme të këtill të mësimit, në shkollat
tona.
Në vazhdimësi do ti njohim ata faktor të cilet janë efektiv dhe kanë ndikuar në këtë
fushë të mësimit, në mënyrë që ti njohim dhe praktikojm në esencë në këtë fushë të
mësimit.
Sot shumë nga ana e nxënësve në shkolla përdorin një varg formash dhe teknikash të
ndryshme në mësim, dhe për këtë arësye nismëtarëve të shkollës duhet t’ju ofrojm një
varg mundësish për ti shprehur dhe interpretuar a ësit e tyre në shkollë.
Rasti i përshpejtimit të teknikës dhe teknologjisë bëri që të ndihet nevoja që secili
fëmij ë të ketë a ësi në mënyra të ndryshme dhe për këtë ti ofrohen kushte që në
një mënyrë ose në tjetrën të jenë të formuar dhe të zot për punë.Tema të cilën e kam
zgjedhur për hulumtim i përgjigjet nevojave imanente të shoqëris nëpër të cilën po
kalojmë sot.
Shumë nga ana e mësimdhënsve deri me sot aplikojn dhe përdorin një formë të njejt
të ligjerimit,qka lënë për të nënkuptuar se nxënësit nuk mund të tregojn rezultate dhe
efekte në mësim.
Thelbi dhe burimi i mësimit të diferencuar është përshtatja e përmbajtjeve të
proceseve, metodave dhe materialeve, me ritmet e nxënies së nxënësve të ndryshëm,
për ti arritur të njëjtat qëllime dhe objektiva.Duke u nisur nga arësyeja dhe mendimi
se mësimi i diferencuar i gjuhës amtare dhe letërsisë është kërkesë e kohës por edhe
e kushteve të reformimit të sistemit të arsimit dhe edukimit .“Gjatë përpjekjeve të
deritanishme për të gjetur dhe zbatur këso përmbajtje dhe forma metodike më të
përshtatshme, para teorisë se mësimdhënies u paraqiten dhe u parashtruan dilema
të ndryshme se në çka të përqendrohej më shumë atë të përbashkëtën me të gjithë
njerëzit e tjerë, te veçantë për vetëm disa njerëz apo vetëm ato veti dhe karakteristika
për secilin nxënës” (Krasniqi, 2002, 235).
Përpunuesit por edhe përkrahësit teorik të sistemit të mësimit me tërë klasën , siç
dihet klasën e kuptojnë si bashkësi relativisht të përhershme të nxënësve të moshave
dhe paraditurive përafërsisht të njëjta te cilët nën udhëheqjen e arsimtarit dhe me
pjesëmarrjen aktive të tyre në klasë edukohen dhe arsimohen .
Qëshjet e ndryshueshmërisë së nxënësve pikërisht në procesin e të nxënit , detyrimisht të
orienton drejt modelit të tanishëm të njohur dhe të pranuar të mësimdhënës së diferencuar.
“Model ky i cili pranon forma metoda dhe strategji më të efektshme në procesin e punës
mësimore ne mësim, sepse kjo formë apo staregji e mësimit të diferencuar ju përgjigjët
potencialeve dhe a ësive të ndryshme të të nxënit në nivele dhe forma të ndryshme të
shkollimit.
Ky model i mësimdhënies pra mësimi i diferencuar vlerësohet si një praktik e sukeseshme qe

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT