Të mësuarit multimedial në mësimdhënien e fizikës

AuthorDhimitra Balla
Pages305-307
305
Vol. 2 No. 3
January, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Të mësuarit multimedial në mësimdhënien e zikës
Dhimitra Balla
Dinamika e jetes si dukuri sociale ,sigurisht qe transmeton efektet e saj tek individet.
Ritmet e ndryshimit po kr̀ ojne nje bote te re edhe per ne mësuesit.ndryshimet qe
vëmë re nëpër programet sot vunë theksin për disa synime të shkollës së mesme
për të ardhmen ,ku të përfshihen të menduarit kritik dhe edukimi moral.Zbulimet
teknologjikei I futen kompjuterat në klasa dhe në shtëpi.Forca e kesaj teknologjie të
re nuk mund të mbahet dhe kompjuterat kanë potencialin për të ndryshuar jetën në
klasat ku japim mësim.Në ditët tona kur sistemi është në reformim të vazhdueshëm
informacioni është I gjithanshëm ,por I pasistemuar siç duhet ,ka rëndësi që
shkolla të përshtatet me kërkesat e mësuesve për vetvlerësim apo me dëshirën për
gjithpërfshirjenë metodologjitë e reja të mësimdhënies me në qendër nxënësin.Në
një shkollë që është në zhvillim,personeli mësimor është burimi më I rëndësishëm
I përparimit ,kështu që përdorimi I tyre është një çështje thelbësore.Të mësuarit
multimedial si teknologji e mësimdhënies së shëkullit të 21-të është një mundësi reale
për të realizuar një të nxënë të suksesshëm.
Perdorimi I studiuar I teknologjive të reja në zikë mund të ndihmojë mësuesit dhe
nxënësit të zhvillojnë e edukojnë kompetencat e nevojshme për t’u përshtatur me
s dat e shekullit 21-të.Duke përdorurteoritë bashkëkohore të të nxënit dhe duke
përdorur në klasë teknologjinë e re ,mësuesi merr një rol të ri në të nxënit të nxënësve.
Kompjuteri nuk zevendeson mesuesin,por ai shton nje dimension të ri në ̲ alën e t̀ .
Pra teknologjia duhet parë si mjet I rëndësishëm dhe jo si qëllim në vetvete.Në zikë
kjo teknologji është e lidhur me përmbajtjen dhe objektivat mësimor.Si rrjedhim
teknologjia do te re ektoj natyrshëm në cilësinë e të nxënit,në ridimensionimin e
aW ësive dhe shprehive që ndihmojnë nxënësit t’u përshtaten me sukses ndryshimeve
.Metodat active me në qendër nxënësin kanë sjellë ndryshime edhe në komunikimin
tonë si mësues me nxënësit dhe mjedisin e klasës.Kështu është rritur burimi I
informacionit,mjetet teknologjike te informacionit dhe të komunikimit.Integrimi
I TIK-ut në lëndën e zikës nuk është dhe aq I thjeshtë.Kjo ka disa arsye.Çdo orë
mësimi synon të realizojë disa objektiva që kërkojnë bashkëveprimin në të njëjten
kohë të metodës së përzgjedhur,mjeteve didaktike,rolit të nxënesit dhe të mësuesit në
klasë,modelet e ndryshme të të nxënit.Teknologjia në vetvete nuk të garanton suskes
në të nxënë.Një përdorim I pamenduar mund të çorientoj nxënësin.E rëndësishme
është që t’u jepet informacioni nxënse dhe si dhe sa përfshihen nxënësi në të nxënë.Në
zikë përdorim I kujdesshëm dhe I meduar mirë I teknologjisë rrit performancën ,rrit
bashkëpunimin enxënësve,përmirëson qëndrimet e nxënësve ndaj të nxënit,zgjidh
problemet .Me të mësuarit multimedial në mësimdhënien e zikës kemi të bëjmë
me përdorimin e mediave elektronike siç jane internet,intraneti dhe ekstraneti,CD_
ROM-I e DVD_ja,audioshiritat dhe videoshiritat,televizionisatelitor dhe televizioni in
teraktiv(nderveprues),telefoni cellular etj-per te kr̀ uar,nxitur,mbajtur dhe lehtësuar
mësimin.
Kemi disa modele të mësimit elektronik

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT