Pasojat negative të internetit tek adoleshentët

AuthorFatjona Shyle
PositionShkolla '5 Dëshmorët' Ksamil
Pages127-133
127
Vol. 4 No.1
May, 2018
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Pasojat negative të internetit tek adoleshentët
FatjonaShyle
Shkolla “5 Dëshmorët” Ksamil
Hyrje
Temaqë kamzgjedhurështë njëtemëshumë erëndësishmedhe tepëraktuale Zhvillimi
dhe avancimi i teknologjisë , ka bërë që njeriu ti afrohet dhe të jetë sa më pranë saj. Përdorimi
i internetit duket se është kthyer , në një domosdoshmëri në ditët e sotme. Ajo cfarë është
më shqetësuese, është përdorimi pa masë,i mjeteve te ndryshme elektronike nga të rinjtë
kryesishtfëmëveadoleshentë
Rreziqetmë të mëdhaqë mbartinterneti përfëmëtjanë padyshimlojërat videogametë
dhunshmemundësiaetëparitfotoapolmajotëpërshtatshmepërmoshënpërdorimiinjë
alorijoetiketj Orëtetepërta nëinternetbëjnë qëfëmëttë jenëmëpak socialdhemë
shumë të dhunshëm ndaj ambientit që i rrethon. Përdorimi i internetit mund të themi që është
bërënjëdomosdoshmëri përjetëntonë Internetiduketseka zënëedhevendinelibritpasi
sipastëdhënaveështëpikërishtkyifunditqësjelllehtësirapërlexuesinShoqëriaqëkrohet
me anë të internetit me njerëz të panjohur, mund të shikohet si një nga anët më të errëta, të
përdorimit të internetit, pasi shumë adoleshentë bihen pre e sulmeve seksuale dhe dhunës
psikologjikeRreziqetqë shfaqinternetijanëtëshumtaSotfëmët vendosennëkontaktme
internetin qysh në moshë të vogël, dhe në vende të ndryshme.
Shkollashtëpia shoqëriapaisjet e lëvizshmetelefon laptoptabletIPadjanëdisa nga
ambientetnë të cilatpërdoret mësë shumti internetidhe padyshimqë fëmëtjanëmë të
ekspozuardhetërrezikuarndajkëtfenomeniVështirësitëpërgjetjeneinformacionevekanë
qënë të natyrshme. Duke folur me specialiste të fushave të ndryshme, duke biseduar me
njerëztëthjeshtë dukezhvilluar pyetsorëpërgrupmoshën nga vjecdukezhvilluar
një intervistë me psikologen dhe punonjësen sociale, kam arritur të siguroj të dhëna të
konsiderueshmepërzhvilliminekëtpunimi
Qëllimi kryesor:Përdorimiiinternetitngafëmëtegrupmoshësvjecdhevendosjane
dukjeepasojavenegativetët
Pyetja kërkimore : Cilat janë pasojatnegativeteinternetittekadoleshentet
Metodologjia
Përrealiziminekëtstudimijanëpërdorurmetodasasioremeinstrumentpyetësor
KystudimurealizuaneshkollënDëshmorëtKsamilSarandënëdyprejcikleve
vjecar dhetë MesëmShkollaka nxënësprej tëcilëvenëstudimu përfshin
nxënësU përpiluanpyetësortëcilët ushpërndan në klasapërkatësisht
ababababababNëcdoklasë undannga pyetësor nëpërpjëstim 
nënxënëssipasqëndrimittëtyrenëklasëmesatarjaishtenxënësnëcdoklasë
Pyetësori u paraqit tek nxënësit nga mësuesit kujdestarë.
Analiza e të dhënave
GrakuI
 Mbanimjeteelektronikemevete

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT