Peisazhi shqiptar i gjysmës së dytë të shekullit të XIX-të

AuthorAgron Mesi
PositionLektor në Universitetin Polis, Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn, Tiranë
Pages290-302
290
Vol. 3 No. 1
May, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Peisazhi shqiptar i gjysmës së dytë të shekullit të XIX-të
(nga disa autorë që e trajtuan atë)
MND.Agron Mesi
Lektor në Universitetin Polis, Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn, Tiranë
Abstrakt
Shqipëria nje territor i shtrrirë në juglindje të Europës historikisht ka qënë sa në vëmendje të politikave
të saj, po aq edhe e harruar apo e neglizhuar nga ato. Për rreth 50 vjet regjimi komunist e izoloi atë
nga fqinjët dhe nga bota, ndërkohë që ky pushtet vinte në fuqi pas një sërë ngjarjesh politike rajonale të
gjysmës së parë të shekullit të XX-të, të cilat sa e bënë të njohur Shqipërinë, po aq dhe e diskrimiuan atë.
Fati i Shqipërisë në një farë mase ka qënë gjithmonë i lidhur me kancelaritë europiane dhe interest e tyre,
kryesisht politike mbi këtë territor.
Shkrimi im tenton të informojë mbi interesin që pati për të huajt Shqipëria e shekullit të XIX-të, jo në
sensin politik, por në atë kulturor dhe entologjik, veçanërisht në gjeogra në e peisazhit.
Shumë eksplorues, historianë, etnologë, poetë, piktorë e fotografë europianë vizituan këtë vend, thuajse të
panjohur apo të harruar për ta, në kërkim të emocioneve dhe informacioneve të reja, dukuri kjo e njohur
për shek. XIX-të, si rrjedhojë e atmonsferës së përparimit në përgjithësi, modernizimit teknologjik,
zgjerimit të udhëtimeve tregtare dhe interesit eksporues drejt territoreve të reja të reja. Ky interesim
i disa gurave intelektuale europiane të kësaj kohe për Shqipërine, është një fat për historinë tonë,
dokumentimin e saj në shkrime apo shënime udhëtimesh, në shumë piktura e fotogra , të rëndësishmë
këto akoma edhe më shumë, më kalimin e kohërave.
Krij imtarij a me subjekte shqiptare e anglezit Edward Lear, realizuar gjatë udhëtimit të tij në Shqipëri
mes viteve 1848-1849, janë informacion sa artistik, po aq dhe real dokumentues mbi atmonsferën e
kohës, peizashin rural apo atë të qyteteve, veshjet dhe arkitekturën shqiptare të asaj kohe. Po I kësaj
periudhe përafërsisht, është dhe dokumentimi fotogra k I peisazhit nga Dr.Josef Szeleky, i cili shoqëronte
ekspeditën studimore të Johann Georg van Hahn të vitit 1863 nëpër Shqipëri.
Njëkohësisht kemi mbërritjen e mediumit “magjik” të fotogra së në Shqipëri më 1856 nga italiani Pietro
Marubbi. Ai na dhuroi trashëgiminë e dinastisë Marubi, me nxënësin e tij , shqiptarin Kel Marubi.
Veprat, sa dokumentuese po aq dhe artistike, të këtyre autorëve që përmendëm më sipër, duke i krahasuar,
shpesh plotësojnë, përkojnë e ndërlidhen mes tyre, dhe kështu na ofrojnë dëshmi, vërtetojnë prani, vende
e peisazhe, duke ruajtur materialisht kujtesën e realitetit të asaj kohe deri te ne sot.
Përsëri sot Shqipëria është në interesat europiane dhe më gjerë, por tashmë këto janë politika globale
gjithëpërfshirëse, sa politike dhe ekonomike aq edhe kukturore.
Fjalët kyçe: revolucion, modernitet, eksplorim, egzotik, romantik, atmonsferë, tipollogji, orientale,
kombëtare, vernakolare, arkitekturë, përngjasim, peisazh, fotogra , dokumentim, realitet, histori, fakt.
Hyrje
Shekulli i XVIII-të, për Europën, është shekulli i revolucioneve të mëdha, i zbulimeve
plot aventura dhe i udhëtimeve tregtare, i a rmimit të parimeve të lozoracionaliste
dhe iluministe, i përparimit teknollogjik si asnjëherë tjetër më përpara, si parakusht i
Revolucionit Industrial. Vetë ideja e modernitetit u lind në këtë klimë optimizmi dhe
besimi të ripërtërirë në a ësitë njerëzore. Përhapja e shtypit dhe lindja e “opinionit
publik” shfaqen si faktorë të tjerë përcaktues të kulturës së epokës; diskutimet e lira,

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT