Përkufizimi i kapitalit human (burimeve njerëzore)

AuthorAna Sufali
Pages116-120
116
Vol. 4 No.3
January, 2019
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Përku zimi i kapitalit human (burimeve njerëzore)
Ana Sufali
Abstrakt
Sot literatura njeh disa përku zime për sa i përket kapitalit human, por që në thelb kanë
pothuajse të njëjtën qasje. Përku zimi i kapitalit human mund të ndryshojë nga një vend në
një vend tjetër në bazë të karakteristikave ekonomike që paraqet vendi. Për shembull, ndryshe
shihet kapitali human në një vend me ekonomi tregu dhe ndryshe në një vend me ekonomi të
centralizuar.
Shpesh studiues të ndryshëm e shohin kapitalin human si një aset të njësisë (organizatës),
aset i cili përmban a ësi, eksperiencë si dhe kapacitetin e nevojshëm për të kryer një detyrë të
ngarkuar apo të sipërmarrë.Nga ana tjetër, ka individë të cilët e shohin kapitalin human si një
anë mekanike të organizatës dhe jo si një kapital, i cili kontribuon ndjeshëm në suksesin ose
jo, të njësisë ekonomike.
Një përku zim interesant i kapitalit human i cili shkon paralelisht edhe me zhvillimet e fundit
social – ekonomike është: “Kapitali human është stoku (sasia) i kompetencave, d es, atributit
personal e social, përfsh kreativitetin, mëshiruar të gjitha këto në a ësinë për të kryer punë
dhe për të prodhuar vlera ekonomike” (M. Simkovic, 2012)
Një përku zimi tjeter që i bëhet kapitalit human është:
“Me kapital human do të kuptojmë punonjësit e një organizate, të cilët kanë përvoja gjykimi,
inteligjence, a ës i për të ndërtuar marrëdhënie si dhe për të depërtuar në çështjet që trajtojnë”
(R. A. Noe; J. R. Hollenbeck; B. Gerhart; P. M. Wright; 2011).
*Edwin A. Locke në librin e t “Principles of Organizational Behavior” pohon se: “Kapitali
human është një nga asetet me të mëdha që disponon një organizatë, e cila investon në mënyrë
të pa kursyer për këtë capital.
Shikojmë në këtë përku zim se kapitalit human i jepet shumë rëndësi duke pohuar se
organizata investon pa kursyer. Do të shikojmë që realiteti i kapitalit human në sistemin bankar
në Shqipëri është ndryshe. Bankat në Shqipëri janë të kursyera për sa i përket investimit në
kapitalin human. Organizatat në botë shpenzojnë me miliarda dollarë për të trajnuar punonjësit
e tyre (Bassi; V. Buren 1998). Shumë teori theksojnë fort faktin se investimi në kapitalin human
nëpërmjet edukimit (trajnimit) rrit produktivitetin, si dhe zhvillon ekonomin.
Ekzistojnë teoricienë dhe ekonomistë që kapitalin human e shikojnë nën “obmrellen” e
kapitalit intelektual. Dean R. Spitzer në librin e t “Performance Measurement” shkruan:
Një nga format më me vlerë të aseteve të paprekshme është kapitali intelektual, i cili është I
ndarë në tre kategori: kapitali organizativ (patentat, të drejtat e autorit, marka, infrastruktura,
kultura), kapitali në lidhje me marrëdhënien midis palëve (marrëdhënia me klientët,
oferta,partneret, konkurrentët, qeveria, komuniteti) dhe kapitali human (a ësitë, njohuritë
dhe qëndrimet e punonjësve, talentet).
Një këndvështrim pothuajse të njëjtët me Dean R. Spitzer kanë edhe Edvinsson e Malone si
dhe Sveiby. Këta autorë e shikojnë kapitalin human si pjesë përbërëse të kapitalit intelektual.
Një tjetër përku zim mbi kapitalin human vjen nga teoricieni dhe ekonomisti Michael
Armstrong në librin e t “Strategic Human Resource Management”, në të cilin ai pohon se:
“Kapitali human i një organizate konsiston tek njerëzit të cilët punojnë në organizatë dhe të
cilëve ju përket suksesi i saj”.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT