Tregtimi i obligacioneve në tregjet e kapitalit

AuthorKestrim Avdimetaj - Mensur Morina
Position(Master /Kontabilitet dhe Financa në Biznes/Universiteti'Haxhi Zeka' Pejë) - (Master/Shkencat e Sigurisë/Universiteti 'Fama' )
Pages121-127
121
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 1 No. 2
September 2015
Tregtimi i obligacioneve në tregjet e kapitalit
Kestrim Avdimetaj
(Master /Kontabilitet dhe Financa në Biznes/Universiteti”Haxhi Zeka” Pejë)
Mensur Morina
(Master/Shkencat e Sigurisë/Universiteti “Fama” )
Abstrakt
Qellimi kryesor i këtij punimi shkencor është të analizojë obligaconet në përgjithësi, si
dhe tregtimin e tyre ne tregjet e kapitalit, pra me konkretisht në tregjet ku shiten dhe
blihen letrat me vlerë.Po ashtu gjatëkëtij punimi shkencor kemi bërë edhe një hulumtim
në lidhje me përformancen e Sistemit Bankar në Kosovë, duke i analizuar se sa ndikon
rritja e numrit të letrave me vlerë, depozitave, borgjit qeveritar, dhe rritja e kredive në
përformacën dhe efikasitetin e Sistemit Bankar të Kosovës.Pjesa e parë e këtij punimi
fillon me hyrje ku në pika të shkurtëra tregohen objektivat kryesore të këtij punimi
shkencor. Pjesa e dytë këtij punimi fillon me një shqyrtim të literaturës duke jepur
shpjegime të detalizuara në lidhje me obligacionet, se qka paraqesin ato, dhe si tregtohen
ato në tregjet e kapitalit.Po ashtu kam definuar se si bëhet emetimi i obligacioneve dhe
shlyerja e tyre, si dhe kam cekur se cilat janë të ardhurat që sjellin obligacionet. Tek pjesa
e tretë me anë të formulave matematikore do të bëjmë specifikimin e modelit ekonometrik
dhe sqarimin e moetodës së vlersimit, pra analiza e regresionit tredimensional. Pastaj
me anë të llogaritjeve në programin mjaft të avancuar STATA, do t’i zëvendësojmë
vlerat e variablave të gjetura në formulë dhe do ti testojmë me anë të modelit të zgjedhur.
Në pjesën e fundit do të bëjmë interpretimin e rezultateve të nxerrura përmes llogaritjës
në program duke i mbeshtetur ose duke i hudhur posht hipotezat e parashtruara gjatë
këtij hulumtimi shkencor. Limitet e këtij hulumtimi shkencor janë sepse nuk janë
inkuadruar edhe shumë variabla tjera të rëndëshishme që kanë ndikim në rritjen e
përformancës së sistemit bankar.të tilla si : normat e interesit, depozitat, huamarrjet, etj.
Fjalët Kyçe : Obligacionet, Tregjet e Kapitalit, Letrat me Vlerë, Kreditë.
Hyrje
Gjatë këtij punimi shkencor do të mundohemi që në mënyrë sa më të mirë t’i
paraqesim koncpetet themelore ne lidhje me tregun e kapitalit, si dhe tregtimin e
obligacioneve ne këto tregje. Tregu financiar është një vend i caktuar për të realizuar
takimin midis shitësve dhe blerësve tëmjeteve financiare (Govori, Fadil.,(2010),
Financë, Instituti Për Financa Dhe Menaxhment ). Tregjet janë një terësi sistemesh
qe mundesojnë emetimin dhe shkembimin e instrumentave financiare duke siguruar
kushtet për tregtimin, rregullimin dhe dorëzimin e tyre. Tregjet financiare dhe
instrumentat qe tregtohen në këto tregje janë mjeti unik për financimin e
veprimtarive. Instrumentat kryesore që mund të shkembehën në tregjet financiare
janë shumë të ndryshëm si psh obligacionet si tituj krediti ose borxhi dhe opsionet
mbi këta tituj, aksionet si tituj pronësie dhe opsionet mbi to, titujt e kreditit
afatshkurtër në tregjet monetare, titujt e shartuar ( hibride ) që janë kombinim i
titujve te pronësise me tituj të borxhit, premtimet për të dorëzuar një sasi të dhëne

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT