Vitet e edukimit një nga faktorët domethënës që ndikon në kohëzgjatjen e qëndrimit në skemën e konomike

AuthorBlerina Xhakolli Reci - Doreta Kuci Tartari
PositionUniversiteti 'A.Moisiu'
Pages237-250
237
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 1 No. 3
January 2016
Vitet e edukimit një nga faktorët domethënës që ndikon në kohëzgjatjen e
qëndrimit në skemën e konomike
Dr. Blerina Xhakolli Reci
Universiteti “A.Moisiu”
Dr. Doreta Kuci Tartari
Universiteti “ A.Moisiu”
Abstrakt
Durrësi është një rast interesant për studimin e efektivitetit të ndihmës ekonomike në
vendin tonë për shkak të specifikave të mësipërme. Për këtë arsye, qëllimi i studimit tonë
ishte studimi i skemës së ndihmës ekonomike për përmbushjen e nevojave bazë të
përfituesve të saj, evidentimi i barrierave potenciale që pengojnë aksesin në këtë shërbim,
dhe eksplorimi i opinioneve të personave në nevojë lidhur me aspektet të ndryshme të
kësaj politike në mënyrë që vlerësohet efektiviteti real i skemës së mbrojtjes sociale për
zbutjen e varfërisë dhe lehtësimin e përjashtimit social si dhe të jepen rekomandimet
përkatëse për politikëbërësit dhe grupet e tjera të interesit.
Studimi është i tipit transversal (kros-seksional). Studimi është kryesisht i tipit
kuantitativ, duke integruar një një kuadër sasior aspektet kuantitative me ato
kualitative.Popullata target e studimit ishin të gjitha familjet e përfshira në skemën
ekonomike në Bashkinë e Durrësit.
Gjetjet vërtet domethënëse tregojnë mungesën e një strategjie të mirfilltë të programeve
të edukimit profesional për të ndihmuar individët në nevojë për të mos qëndruar gjatë
në skemën ekonomike.Ajo që bën të dukshme dhe të nevojshme ndryshimin e strategjive
të skemës ekonomike është nevoja për një ristrukturim dhe bashkrënditje të reformave
të edukimit profesional krahas qëndrimit në skemën ekonomike, gjë që detyrimisht do
arrijë dhe qëllimin e vet kësaj skeme: jo kohëzgajtjen apo pasivitetin në marrjen e ndihmës
ekonomike por si një formë mbështëtëse e përkohshme për nxitjen e punësimit dhe
daljen nga gjendja e vështirë ekonomike në të cilën ndodhen individët.
Fjalë Kyçe: ndihmë ekonomike, barriera, vite edukimi, familje në nevojë, qëndrimi në
skemë ekonomike.
Hyrje
Mbrojtja sociale në Shqipëri realizohet nëpërmjet një sërë komponentësh, strategjish,
aktorësh dhe sektorësh. Shtyllat kryesore të mbrojtjes sociale përfshijnë pagesat
financiare direkte, ofrimin e shërbimeve sociale, masat për përfshirjen sociale të
grupeve vulnerabël, sigurimet shoqërore dhe sigurimet shëndetësore.
Politika e Përfshirjes apo Mbrojtjes Sociale në Shqipëri është një komponent i një
kornize më të përgjithshme që emërtohet Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe
Integrim (SKZHI) 2007-2013, e cila harmonizon në një dokument të vetëm
përspektivat për zhvillimin ekonomik dhe social të qëndrueshëm në kuadër të
integrimit në BE dhe realizimit të Objektivave të Mijëvejcarit. SKZHI ravijëzon
vizionin e zhvillimit të “një vendi me një nivel të lartë jetese, të integruar në strukturat

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT