Vlerësimi i performancës në sektorin bankar

AuthorFatbardha Morina
PositionUniversiteti 'Aleksandër Moisiu' Durrës
Pages32-43
32
Vol. 3 No. 1
May, 2017
Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria
ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org
Vlerësimi i performancës në sektorin bankar
Msc Fatbardha Morina
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës
Abstrakt
Banka ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të një vendi. Zhvillimi botëror
ekonomik dhe nanciar do të ishte thuajse i pamundur nëse sistemi bankar nuk do të ekzistonte.
Sektori bankar në Shqipëri është karakterizuar nga ndryshime të rëndësishme strukturore, ku
theksohet në mënyrë të dukshme rritja e numrit të bankarve, ristrukturimi dhe privatizimi i
bankave shtetrore. Prandaj vlersimi i performancës së këtij sektori është i rëndësishëm , pasi
ky sektor mbetet segmenti kryesor i ndërmjetësimit naciar në Shqipëri.
Ky punim përshkruan se cilët janë faktorët kryesor të cilët ndikojnë në rritjen e e çencës dhe
përformancën e bankave. Gjatë këtij studimi është përdorur analiza teorike dhë analiza e
treguesve të publikuara nga Banka e Shqipërisë për të parë performancën e sistemit bankar
dhe performancën e Rai eisen Bank dhe Bankës Kombëtare Tregtare si bankat kryesore në
treg. Gjithashtu është studiuar ndikimi që kanë aktivet kse, shpenzimet operative dhe totali
i depozitave në e çenën dhe performancën e sistemit bankar.
Shumë studime të kryera tregojnë për një përmirsim të përformancës së sistemit bankar
shqiptar, por është e rëndësishme të merren masa për sa i përket cilësisë së aktiveve.
Fjalët kyce: performancë, kredi të këqij a, ROA, ROE.
Hyrje
Sistemi bankar është një sektor i rëndësishëm në mbarvajtjen dhe zhvillimin
ekonomik të një vendi. Rëndësia e këtij sektori bëhet akoma më e veçantë në rastin
e një vendi në zhvillim siç është vendi ynë. Prandaj studimi i sektorit bankar është
mëse i domosdorshëm duke qenë motorri kryesor i zhvillimit të ekonomisë së
vendit. Ai përbën burimin kryesor të nancimit të individëve dhe bizneseve, për
vetë faktin se vendi ynë nuk ka një treg nanciarë të zhvilluar. Duke qenë një vend
i cili ka pësuar transformime të mëdha duke kaluar nga një sistem kapitalist drejt
një ekonomie të tregut të lirë, sistemi bankar ka pësuar ndryshime të vazhdueshme.
Prandaj themi se bankat janë institucione të rëndësishme në procesin e ndërmjetësimit
dhe janë faktor i rëndësishëm në rritjën ekonomike, nga ana tjetër rritja ekonomike
shoqërohet me zgjerimin dhe zhvillimin e sistemit nanciar. Shqipëria ka një sistem
nanciar pothujse tërësisht të bazuar në banka dhe vlersimi i performancës së tyre
është përcaktues i ekonomisë së vendit. Prania e bankave të huaja në Shqipëri ka
ndikuar në përmirsimin e teknologjisë, a ësive administrative, know how-n, duke
rritur produktivitetin. Në llim si pasojë e hyrjeve të bankave të huaja u duk një
përmirsim i mjedisit konkurues, ku bankat zgjeruan degët e tyre , duke ofruar më
shumë shërbime dhe produkte bankare.
1. Analiza e sistemit bankar sipas literaturës kombëtare dhe ndërkombëtare
Bankat në ekonomitë e vendeve në zhvillim kanë pasur një zhvillim në aspektin
e aktiveve të tyre, depozitave, dhe bazës së kapitalit e cila është vendosur nga

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT