Wybrane aspekty historyczne determinujace wzajemne relacje regionów UE. Na przykladzie pomorza zachodniego i apulii

Pages27-31
27
WYBRANE ASPEKTY HISTORYCZNE DETERMINUJCE
WZAJEMNE RELACJE REGIONÓW UE.
NA PRZYKŁADZIE POMORZA ZACHODNIEGO I APULII
Podpisanie przez Polsk „traktatu akcesyjnego” 16 kwietnia 2003
roku w Atenach było finalnym aktem prowadzonych wieloletnich prac
majcych na celu przystpienie Polski do Unii Europejskiej. Formalnie
nastpiło to 1 maja 2004 roku. Od tego czasu moemy mówić o nowych
moliwociach i perspektywach rozwoju współpracy regionów (województw)
Polski z regionami całej Unii Europejskiej. Polityka regionalna UE
nieustannie si rozwija i ulega cigłym modyfikacjom prowadzcym do
jak n ajbardziej efektywnej, skutecznej i wielopoziomowej współpracy.
Podstawowym celem jest wzmocnienie potencjału, roli i znaczenia
regionów.
Europejska Karta Samorzdu Terytorialnego sporzdzona w 1985
roku w Strasburgu została w całoci dostosowana do polskich warunków
(reforma samorzdowa – utworzenie regionów-województw i powiatów) oraz
przyjta niemal w całoci8. Polskie województwa idealnie wpisuj si w
NUTS II9, s modelowym przykładem regionów europejskich i dziki
temu mog być rzeczywistym partnerem dla pozostałych regionów UE.
Po wielu dokumentach strategicznych, obecnie głównym celem
polityki Unii Europejskiej na lata 2007-2013 jest zwikszenie spójnoci
społeczno – ekonomicznej, poszerzenie współpracy dla promowania
harmonijnego, równomiernego i trwałego rozwoju UE. Konwergencja,
konkurencyjnoć regionalna i zatrudnienie oraz europejska współpraca
terytorialna. W cele główne w tym okresie programowania idealnie wpisuje
si współpraca pomidzy regionami Apulii i Pomorza Zachodniego. Mona
postawić tez, e działania władz Apulii i Pomorza Zachodniego, poprzez
popraw warunków dla wzrostu gospodarczego i zwikszenia zatrudnienia
prowadz do spójnoci najsłabiej rozwinitych pastw członkowskich i
regionów. Stawiajc na turystyk, gospodark morsk, lokalne grupy
działania w rolnictwie i wymian kulturaln wpisuj si w podstawowe
załoenia współpracy midzyregionalnej. Apulia i Pomorze Zachodnie
maj swoje cele strategiczne i regiony o strategicznym znaczeniu. Dla
Pomorza Zachodniego s to ssiedzi czyli kraje zwizkowe Republiki
Federalnej Niemiec – Meklemburgia Pomorze Przednie i Brandenburgia.
8 Dz. U. nr 124, poz.607 z 25 listopada 1994 r.
9 The Nomenclature of Territorial Units for Statistics.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT